Osiguranje

Banka obavlja poslove zastupanja osiguranja u ime sledećih osiguravajućih kuća

 • Wiener Stadtische osiguranje
 • Generali osiguranje
 • DDOR

 

Proizvodi osiguranja:

 • Neživotno osiguranje
  • osiguranje imovine
 • Životno osiguranje
  • Riziko osiguranje i štedno životno osiguranje

Neživotno osiguranje

 • Osiguranje imovine (kuće, stana, lokala) se može ugovariti kao obavezno sredstvo bezbeđenja po stambenim kreditima, ali i za individualne potrebe.
 • Imovina se može osigurati od sledećih osiguranih slučajeva:
 • Požar, udar groma, eksplozija
 • Izliv vode iz instalacija
 • Osiguranje od provalnih krađa i razbojništva
 • Osiguranje od loma stakla
 • Osiguranje stvari

Riziko osiguranje

Ovo osiguranje pokriva sledeće osigurane slučajeve:

 • Smrt usled bolesti
 • Smrt usled nesrećnog događaja

Karakteristike riziko osiguranja

 • Riziko osiguranje se ugovara kao sredstvo obezbeđenja po kreditima (najčeće za stambene kredite)
 • Uz malu premiju (cenu osiguranja) dobija se veliko osigurano pokriće (iznos kredita sa opdadajućim sumama osiguranja koje prate ostatak duga po kreditu)
 • Period ugovaranja riziko osiguranja jednak je periodu trajanja kredita
 • U zavisnosti od osigurane sume koja se određuje visinom kredita, riziko osiguranje se može ugovoriti sa i bez lekarskog pregleda u zavisnosti od uslova osiguravača
 • Riziko osiguranje nema štednu komponentu
 • U slučaju da dođe do osiguranog slučaja (smrt klijenta), porodica ne nasledjuje dug po kreditu nego obavezu (isplatu ostatka duga po kreditu) preuzima osiguravajuća kuca , u skladu sa uslovima osiguranja.

 

Štedno životno osiguranje

Životno štedno osiguranje predstavlja višegodišnje osiguranje života sa štednom komponentom i pokriva dva osnovna osigurana slučaja:

 • "Doživljenje", odnosno istek perioda osiguranja
 • Smrt osiguranika
 • Uz ugovaranje osnovnih osiguranih slučajeva, moguće je ugovoriti dopunsko osiguranje za invaliditet usled nesrećnog slučaja i bolničke dane, kao i zdravstvenu zaštitu koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja uključujući putne i smeštajne troškove u najuspešnijim bonicama širom sveta.

Karakteristike životnog štednog osiguranja:

 • Osiguranik bira dinamiku plaćanja premije (cenu osiguranja) koja može biti:
 • Mesečna, kvartalna, polugodišnja, godišnja ili jednokratna
 • Osiguranik bira korisnike polise životnog osiguranja za oba osigurana slučaja.
 • Po isteku perioda životnog osiguranja, celokupna osigurana suma sa očekivanom dobiti se isplaćuje korisnicima osiguranja navedenim u polisi i to jednokratno.
 • U slučaju smrti usled bolesti celokupna osigurana suma životnog osiguranja se isplaćuje jednokratno korisnicima osiguranja, a u slučaju smrti usled nesrećnog događaja isplaćuje se dvostruka osigurana suma.

 

Spinning wheel animation

Loading