Imam podršku

za ostvarenje svojih snova

Dinarski keš kredit sa osiguranjem

 • Iznos kredita do 3.000.000 dinara

 • Bez troškova održavanja kredita

 • Sa uključenim osiguranjem

Izračunajte najpovoljniju ponudu uz pomoć kreditnog kalkulatora

remove

RSD

add

RSD

RSD

remove

Meseci

add

Meseci

Meseci

Na sledećem linku možete proveriti na koji način bi se promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope odrazile na ukupan plan otplate.

Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta. Banka donosi odluku o pružanju bankarske usluge u skladu sa uslovima koji su navedeni u Opštim uslovima poslovanja, na osnovu procene kreditne sposobnosti.

Detalji keš kredit ponude

Pogodnosti i preduslovi

POGODNOSTI

 • Varijabilna kamata od: NKS od 7,63%, EKS od 8,04%
 • Iznos kredita: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: do 71 mesec
 • Najmanji period otplate: 12 meseci

 

ŠTA SU PREDUSLOVI DA BISTE DOBILI KREDIT

 • Ponuda važi za klijente koji primaju zaradu u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 12 meseci radnog odnosa, u kontinuitetu. Ukoliko je klijent zaposlen na neodređeno vreme kod trenutnog poslodavca kraće od 12 meseci, neophodno je da dostavi Pismeno uverenje o ukupnom radnom stažu klijenta (Potvrda PIO fonda o stažu osiguranja zaposlenog) izdato u originalu.
Uslovi za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom sa osiguranjem
 • Iznos kredita do 3.000.000 RSD, uz obavezan prenos zarade na račun u UniCredit banci
 • Period otplate: do 71 mesec sa varijabilnom kamatom

Varijabilna kamatna stopa:

 • 3M BELIBOR** + 7,50% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 12 do 36 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 7,25% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 37 do 60 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 6,75% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 61 do 71 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: bez troška obrade zahteva, bez obzira na to da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja.
 • Naknada za održavanje kredita: bez troška održavanja, sa prenosom zarade.
 • Sredstva obezbeđenja:
  • Menice sa klauzulom bez protesta
  • Administrativna zabrana
  • Osiguranje kredita*
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.
 

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika.

**Vrednost Belibora na dan 2.7.2021. iznosi 0,88%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.

Dokumentacija
 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit* (Preuzmi)
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodnih šest meseci

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

Reprezentativan primer za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatom stopom sa prenosom zarade - sa i bez refinansiranja

 

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, varijabilna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita Period otplate
500.000 RSD*         8,38%,
3M Belibor** + fiksna margina 7,50%

8,88%

15.786,60 RSD

Bez troška Bez troška 568.638,84 RSD

36 meseci

500.000 RSD* 8,13%,
3M Belibor** + fiksna margina 7,25%

8,59%

10.198,72 RSD

Bez troška Bez troška 612.293,35 RSD

60 meseci

1.000.000 RSD*        7,63%,
3M Belibor** + fiksna margina 6,75%

8,03%

17.601,17 RSD

Bez troška
Bez troška 1.250.102,40 RSD

71 mesec

*Kredit je bez indeksacije. EKS je obračunata na dan 5.7.2021. godine.
Trošak kreditnog biroa i menica je uračunat u prikazanu EKS.

**Vrednost Belibora na dan 4.10.2021. iznosi 0,88%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.

Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • Za zaposlene 240 RSD mesečno

Trošak održavanja računa je promenljiv u skladu sa izmenom Okvirnog ugovora koji Korisnik ima zaključen sa Bankom. Izmena će se primenjivati od datuma koji je naznačen kao datum početka primene, a najranije po isteku 60 dana od dana obaveštavanja Korisnika o izmeni, pri čemu se smatra da je Korisnik saglasan sa novom visinom naknade, ako pre dana početka primene nije obavestio Banku da nije saglasan sa izmenom.

Ostali troškovi:

 • Cena menice: 50 RSD po menici*
 • Kreditni biro: 246 RSD (po jednom izveštaju)*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3 777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije

Važna napomena:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs
Pogodnosti i preduslovi

POGODNOSTI

 • Fiksna kamata: NKS od 8,15%, EKS od 8,59%
 • Iznos kredita: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: do 71 mesec
 • Najmanji period otplate: 12 meseci

 

ŠTA SU PREDUSLOVI DA BISTE DOBILI KREDIT

 • Ponuda važi za klijente koji primaju zaradu u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 12 meseci radnog odnosa, u kontinuitetu. Ukoliko je klijent zaposlen na neodređeno vreme kod trenutnog poslodavca kraće od 12 meseci, neophodno je da dostavi Pismeno uverenje o ukupnom radnom stažu klijenta (Potvrda PIO fonda o stažu osiguranja zaposlenog) izdato u originalu.
Uslovi za dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa osiguranjem
 • Iznos kredita do 3.000.000 RSD, uz obavezan prenos zarade na račun u UniCredit banci
 • Period otplate: do 71 mesec sa fiksnom kamatom
 • Fiksna kamatna stopa:
  • Za iznose kredita do 399.999 RSD
   NKS 9,35% za period otplate kredita od 12 do 36 meseci
   NKS 8,55% za period otplate kredita od 37 do 71 mesec

  • Za iznose kredita od 400.000 RSD
   NKS 8,95% za period otplate kredita od 12 do 36 meseci
   NKS 8,15% za period otplate kredita od 37 do 71 mesec
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: bez troška, bez obzira na to da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja.
 • Naknada za održavanje kredita: bez troška održavanja, sa prenosom zarade.
 • Sredstva obezbeđenja:
  • Menice sa klauzulom bez protesta
  • Administrativna zabrana
  • Osiguranje kredita*
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika.

Dokumentacija
 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit* (Preuzmi)
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodnih šest meseci

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

Reprezentativan primer za dinarski keš kredit sa fiksnom kamatom stopom sa prenosom zarade - sa i bez refinansiranja

Iznos kredita

NKS na godišnjem nivou, fiksna

EKS na godišnjem nivou

Iznos mesečne rate, fiksna kamata

Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna

Administrativni trošak

Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita

Period otplate

350.000 RSD*

9,35%

9,97%

11.202,42 RSD

Bez troška
Bez troška 405.590,58 RSD

36 meseci

 800.000 RSD*

8,15%

8,60%

16.317,94 RSD

Bez troška Bez troška 983.180,55 RSD

60 meseci

1.500.000 RSD*

8,15%

8,59%

26.775,68 RSD

Bez troška
Bez troška 1.908.426,75 RSD

71 mesec

*Kredit je bez indeksacije. EKS je obračunata na dan 17.05.2021. godine. Trošak kreditnog biroa i menica je uračunat u prikazanu EKS.

Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • Za zaposlene 240 RSD mesečno

Trošak održavanja računa je promenljiv u skladu sa izmenom Okvirnog ugovora koji Korisnik ima zaključen sa Bankom. Izmena će se primenjivati od datuma koji je naznačen kao datum početka primene, a najranije po isteku 60 dana od dana obaveštavanja Korisnika o izmeni, pri čemu se smatra da je Korisnik saglasan sa novom visinom naknade, ako pre dana početka primene nije obavestio Banku da nije saglasan sa izmenom.

Ostali troškovi:

 • Cena menice: 50 RSD po menici*
 • Kreditni biro: 246 RSD (po jednom izveštaju)*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3 777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Napomena:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs
Odobravanje kredita

U skladu sa Odlukom i preporukom Narodne Banke Srbije*, UniCredit Banka je omogućila svojim postojećim i potencijalnim novim klijentima, da svoje kreditne obaveze refinansiraju uz duži period otplate do najviše 95 meseci.
Ponuda za refinansiranje se odnosi na sve kredite fizičkih lica koji su odobreni do 18. marta 2020. godine, osim stambenih kredita, kreditnih kartica, dozvoljenog prekoračenja i kredita za energetsku efikasnost.

Gotovinski kredit sa prolongacijom perioda otplate do 95 meseci, odobrava se isključivo u visini iznosa obaveza koje se refinansiraju, utvrđenih na bazi dostavljenih potvrda o ostatku duga.

*Odluka o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda

Pogodnosti i preduslovi

POGODNOSTI

 • Fiksna kamata: NKS od 8,15%, EKS od 8,59%
 • Iznos kredita: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: od 72 do 95 meseci
 • Najmanji period otplate: 12 meseci

 

ŠTA SU PREDUSLOVI DA BISTE DOBILI KREDIT

 • Ponuda važi za klijente koji prenesu svoju zaradu u UniCredit Banku
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 12 meseci radnog odnosa, u kontinuitetu. Ukoliko je klijent zaposlen na neodređeno vreme kod trenutnog poslodavca kraće od 12 meseci, neophodno je da dostavi Pismeno uverenje o ukupnom radnom stažu klijenta (Potvrda PIO fonda o stažu osiguranja zaposlenog) izdato u originalu.
Uslovi za dinarski keš kredit za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom sa osiguranjem
 • Iznos kredita do 3.000.000 RSD, uz obavezan prenos zarade na račun u UniCredit Banci
 • Period otplate: od 72 do 95 meseci
 • Fiksna kamatna stopa: NKS 8,15% godišnje, EKS od 8,59% godišnje, za period otplate od 72 do 95 meseci
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: bez troška obrade zahteva
 • Naknada za održavanje kredita: bez troška održavanja, sa prenosom zarade.
 • Sredstva obezbeđenja:
  • Menice sa klauzulom bez protesta
  • Administrativna zabrana
  • Osiguranje kredita*
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.
 

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika.

Dokumentacija
 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Potvrda o stanju dugovanja za kreditne obaveze koji su predmet refinansiranja
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit* (Preuzmi)
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodnih šest meseci

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

Reprezentativan primer za dinarski keš kredit sa fiksnom kamatom stopom sa prenosom zarade - sa i bez refinansiranja

Iznos kredita

NKS na godišnjem nivou, fiksna

EKS na godišnjem nivou

Iznos mesečne rate, fiksna kamata

Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna

Administrativni trošak

Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita

Period otplate

750.000 RSD*

8,15%

8,60%

10.779,58 RSD

Bez troška
Bez troška 1.028.069,87 RSD

95 meseci

 1.000.000 RSD*

8,15%

8,60%

14.372,78 RSD

Bez troška Bez troška 1.370.644,25 RSD

95 meseci

2.000.000 RSD*

8,15%

8,59%

28.745,56 RSD

Bez troška
Bez troška 2.740.942,57 RSD

95 meseci

*Kredit je bez indeksacije. EKS je obračunata na dan 17.05.2021. godine. Trošak kreditnog biroa i menica je uračunat u prikazanu EKS.

Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • Za zaposlene 240 RSD mesečno

Trošak održavanja računa je promenljiv u skladu sa izmenom Okvirnog ugovora koji Korisnik ima zaključen sa Bankom. Izmena će se primenjivati od datuma koji je naznačen kao datum početka primene, a najranije po isteku 60 dana od dana obaveštavanja Korisnika o izmeni, pri čemu se smatra da je Korisnik saglasan sa novom visinom naknade, ako pre dana početka primene nije obavestio Banku da nije saglasan sa izmenom.

Ostali troškovi:

 • Cena menice: 50 RSD po menici*
 • Kreditni biro: 246 RSD (po jednom izveštaju)*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta. Banka donosi odluku o pružanju bankarske usluge u skladu sa uslovima koji su navedeni u Opštim uslovima poslovanja, na osnovu procene kreditne sposobnosti.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo