Keš kredit

UniCredit Banke

Dinarski keš kredit sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom!

 • Iznos kredita do 3.000.000 dinara

 • Period otplate do 95 meseci

 • Mogućnost za refinansiranje obaveza uz dodatni keš!

Kreditni kalkulator za keš kredit

remove

RSD

add

RSD

RSD

remove

Meseci

add

Meseci

Meseci

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Detalji keš kredit ponude

Pogodnosti i preduslovi

POGODNOSTI

 • Fiksna kamata: NKS od 6,99%, EKS od 11,57%
 • Iznos kredita: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: do 95 meseci
 • Najmanji period otplate: 12 meseci

 

ŠTA SU PREDUSLOVI DA BISTE DOBILI KREDIT

 • Ponuda važi za nove klijente koji otvore račun i prenesu zaradu u UniCredit Banku kao i za postojeće klijente koji već imaju otvoren račun i primaju zaradu u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca.
Uslovi za dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa osiguranjem
 • Iznos kredita do 3.000.000 RSD, uz obavezan prenos zarade na račun u UniCredit banci
 • Period otplate: do 95 meseci sa fiksnom kamatom
 • Fiksna kamatna stopa:
  • fiksna: 6,99% godišnje, za period otplate do 12 meseci, efektivna kamatna stopa od 12,21% godišnje
  • fiksna: 7,49% godišnje, za period otplate od 13 – 24 meseca, efektivna kamatna stopa od 10,44% godišnje
  • fiksna: 8,50% godišnje, za period otplate od 25 – 36 meseci, efektivna kamatna stopa od 10,90% godišnje
  • fiksna: 10,50% godišnje, za period otplate od 37-60 meseci, efektivna kamatna stopa od 12,63% godišnje
  • fiksna: 11,50% godišnje, za period otplate od 61-95 meseci, efektivna kamatna stopa od 13,49% godišnje
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: 2% fiksno, od odobrenog iznosa kredita, minimum 1.600,00RSD sa prenosom zarade, bez obzira da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja.
 • Naknada za održavanje kredita: 0,50% fiksno na ostatak duga, a koja se naplaćuje jednom godišnje, sa prenosom zarade.
 • Sredstva obezbeđenja:
  • Menice sa klauzulom bez protesta
  • Administrativna zabrana
  • Osiguranje kredita*
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.
 
 

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika.

 

 

Dokumentacija
 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit* (Preuzmi)
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

Reprezentativan primer za dinarski keš kredit sa fiksnom kamatom stopom sa prenosom zarade - sa i bez refinansiranja
Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, fiksna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, fiksna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak, fiksno Period otplate
500.000 RSD*

6,99%

11,57%

43.288,63 RSD

0,50% 2% fiksno od iznosa kredita, 1.600 RSD minimum

12 meseci

1.000.000 RSD*

11,50%

13,47%

16.176,68 RSD

0,50% 2% fiksno od iznosa kredita, 1.600 RSD minimum

95 meseci

 

*Kredit je bez indeksacije. Trošak kreditnog biroa i menica je uračunat u prikazanu EKS.

Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • Za zaposlene 149 RSD mesečno

Trošak održavanja računa je promenljiv u skladu sa izmenom Okvirnog ugovora koji Korisnik ima zaključen sa Bankom. Izmena će se primenjivati od datuma koji je naznačen kao datum početka primene, a najranije po isteku 60 dana od dana obaveštavanja Korisnika o izmeni, pri čemu se smatra da je Korisnik saglasan sa novom visinom naknade, ako pre dana početka primene nije obavestio Banku da nije saglasan sa izmenom.

Ostali troškovi:

 • Cena menice: 50 RSD po menici*
 • Kreditni biro: 246 RSD (po jednom izveštaju)*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3 777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Napomena:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs
Pogodnosti i preduslovi

POGODNOSTI

 • Varijabilna kamata od: NKS 5,97%, EKS 10,42%
 • Iznos kredita: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: do 95 meseci
 • Najmanji period otplate: 12 meseci

 

ŠTA SU PREDUSLOVI DA BISTE DOBILI KREDIT

 • Ponuda važi za nove klijente koji otvore račun i prenesu zaradu u UniCredit Banku kao i za postojeće klijente koji već imaju otvoren račun i primaju zaradu u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca.
Uslovi za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom sa osiguranjem
 • Iznos kredita do 3.000.000 RSD, uz obavezan prenos zarade na račun u UniCredit banci
 • Period otplate: do 95 meseci sa varijabilnom kamatom
 • Varijabilna kamatna stopa: 
 • 3M BELIBOR** + 3,06% fiksna margina Banke za periode otplate kredita na 12 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 3,56% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 13 do 24 meseca godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 4% fiksna margina Banke za periode otplate kredita na 25 do 36 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 6% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 37 do 95 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: 2% fiksno, od odobrenog iznosa kredita, minimum 1.600,00RSD sa prenosom zarade, bez obzira da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja.
 • Naknada za održavanje kredita: 0,50% fiksno na ostatak duga, a koja se naplaćuje jednom godišnje, sa prenosom zarade.
 • Sredstva obezbeđenja:
  • Menice sa klauzulom bez protesta
  • Administrativna zabrana
  • Osiguranje kredita*
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.
 

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika.

**Vrednost Belibora na dan 04.07.2019. iznosi 2,91%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.

 

Dokumentacija
 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit* (Preuzmi)
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

Reprezentativan primer za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatom stopom sa prenosom zarade - sa i bez refinansiranja

 

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, varijabilna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak, fiksno Period otplate
500.000 RSD*         5,97%,
3M Belibor** + fiksna margina 3,06%

10,42%

43.049,81 RSD

0,50% 2% fiksno od iznosa kredita,
1.600 RSD minimum

 

12 meseci

1.000.000 RSD*        8,91%,
3M Belibor** + fiksna margina 6%

10,54%

14.778,25 RSD

0,50% 2% fiksno od iznosa kredita,
1.600 RSD minimum

95 meseci

 

*Kredit je bez indeksacije. EKS je obračunata na dan 5.7.2019. godine.
Trošak kreditnog biroa i menica je uračunat u prikazanu EKS.

**Vrednost Belibora na dan 04.07.2019. iznosi 2,91%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.

Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • Za zaposlene 149 RSD mesečno

Trošak održavanja računa je promenljiv u skladu sa izmenom Okvirnog ugovora koji Korisnik ima zaključen sa Bankom. Izmena će se primenjivati od datuma koji je naznačen kao datum početka primene, a najranije po isteku 60 dana od dana obaveštavanja Korisnika o izmeni, pri čemu se smatra da je Korisnik saglasan sa novom visinom naknade, ako pre dana početka primene nije obavestio Banku da nije saglasan sa izmenom.

Ostali troškovi:

 • Cena menice: 50 RSD po menici*
 • Kreditni biro: 246 RSD (po jednom izveštaju)*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3 777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije

Važna napomena:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta. Banka donosi odluku o pružanju bankarske usluge u skladu sa uslovima koji su navedeni u Opštim uslovima poslovanja, na osnovu procene kreditne sposobnosti.

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga želimo da Vas pozorimo da pružanje bankarske usluge koja je indeksirana u stranoj valuti nosi određeni kursni rizik. U slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

*Nudimo Vam da Zakažete sastanak kako bismo pronašli alternativno rešenje, budući da ovaj tip kredita ne može biti odobren na osnovu parametara koje ste uneli u kalkulator.

 

Spinning wheel animation

Loading