Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i standardima UniCredit Grupe u oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjenih od strane članice grupe UniCredit Bank Srbija a.d, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, u vezi sa obradom podataka o ličnosti koji se odnose na Vas (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose) od strane UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka)
 

Rukovalac podataka

UniCredit Banka Srbija a.d. Beograd, ul. Rajićeva br. 27-29, matični broj 17324918.
 

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

U sklopu implementacije standarda zaštite podatka o ličnosti propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pravilima UniCredit Grupe, Banka je imenovala lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, na sledeće adrese:

Email: dpo@unicreditgroup.rs

Pošta: Jurija Gagarina 12, 11070 Novi Beograd
 

Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju

Banka obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 1. Osnovni podaci
 2. Kontakt podaci
 3. Podaci o zaposlenju i imovini
 4. Podaci o porodičnom statusu i članovima porodice (u slučaju kreditnih prozvoda za fizička lica)
   

Svrha obrade i pravni osnov obrade

Banka podatke o ličnosti obrađuje na osnovu zakona i saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

Banka podatke o ličnosti obrađuje u cilju:

 • Izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa između Banke i Lica na koje se podaci odnose
 • Izvršavanja pravnih obaveza Banke (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim
 • zakonima kojima se uređuje poslovanje banke)
 • Ostvarenja legitimnih interesa Banke ili trećih lica, osim ako nad tim interesima pretežu, interesi ili osnovna
 • prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti (npr. video nadzor
 • poslovnih prostorija i prostora oko istih).
 • Promocije/prodaje proizvoda i usluga (direktni marketing) određenih uz pomoć tehnika profilisanja, u slučaju postojanja saglasnosti lica na koja se podaci odnose
   

Imajući navedeno u vidu, dostavljanje podataka o ličnosti od strane Lica je neophodno u cilju stupanja u poslovni odnos i/ili izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa Banke i Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju izvršavanja zakonskih obaveza Banke. U slučaju nedostavljanja neophodnih podataka, Banka nije u mogućnosti da stupi u poslovni odnos.

Dostavljanje podataka za svrhe promocije/prodaje proizvoda i usluga (direktni marketing) određenih uz pomoć tehnika profilisanja, nije neophodno u cilju stupanja u poslovni odnos sa Bankom, te je obrada ovih podataka predviđena samo u slučaju postojanja saglasnosti Lica na koje se podaci odnose.
 

Primaoci podataka o ličnosti

Banka ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, kao i podatke o njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja se odnosi na lice, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ugovorima zaključenim između Banke i Lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi:

 • Članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci
 • UniCredit Datacenter Via della Meccanica 1 37138 Verona Room A006
 • Unicredit Services S.C.p.A. Branch Germany, Am Tucherpark 12, 80538 München, Germany
 • Članovima UniCredit Grupe čiju ažuriranu listu možete pronaći na sledećoj web stranici
 • https://www.unicreditgroup.eu/consent
 • Spoljnom revizoru Banke
 • Nadležnim poreskim organima u cilju razmene podataka sa poreskim organima drugih država na osnovu
 • zaključenih bilateralnih, multilateralnih sporazuma, pisama o namerama za zaključenje istih ili preporučenih
 • smernica za postupanje finansijskih institucija sa teritorije Republike Srbije
 • Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije
 • Narodnoj Banci Srbije
 • Drugim državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima
 • Trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima
 • Podaci o ličnosti mogu se iznositi iz Republike Srbije u druge države ili međunarodne organizacije samo u skladu sa pravilima važeće regulative.
   

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Banka će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa obrađivati sve dok traje poslovni odnos Banke sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je Banka u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, a na osnovu zakona (npr. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje obavezu čuvanja podataka i dokumentacije u vezi sa klijentom najmanje deset godina od datuma prestanka poslovnog odnosa, izvršenja transakcije i sl. ), saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora lica na koje se podaci odnose i Banke).

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.
 

Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Banke.

U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, dopunu, brisanje podataka, kao i pravo na prigovor i ograničenje obrade.

Lice na koje se podaci odnose, pod uslovima određenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo Banci primi od nje, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Banke, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom Banke, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.
 

Pravo na pritužbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.
 

Sloboda davanja saglasnosti i moguće posledice nedavanja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti

Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.

OBRAZAC ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA DOC 778kB Download
Treća lica sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima
Advokatska kancelarija Aleksić, Grčkoškolska 1, 21000 Novi Sad, Srbija
Advokatska kancelarija Andrić, Knez Mihaila 1-3, 11000 Beograd, Srbija
Advokatska kancelarija Karanović, Miroslava Antića 5, 21000 Novi Sad, Srbija
Advokatska kancelarija Nebojša Radović, Vase Stajića 28, 21101 Novi Sad, Srbija
Advokatska kancelarija Tamara V. Simić, Obilićev venac 8, 11000 Beograd, Srbija
Društvo za reviziju BDO d.o.o. Knez Mihailova 10, 11000 Beograd, Srbija
Cycle credit d.o.o. Kneginje Zorke 25-27, 11000 Beograd, Srbija
Mellon Serbia d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana 68e, 11000 Beograd, Srbija
Preduzeće za spoljnotrgovinsko poslovanje i inutrašnji promer PIS - Poslovni informacioni sistemi doo, Simina 1, 11000 Beograd, Srbija
Javno preduzeće "Pošta Srbija", Takovska 2, 11000 Beograd, Srbija
UniCredit Services GmbH, Rothschildplatz 4, 1020 Vienna, Austria
Combis - IT usluge, Bulevar Arsenija Carnojevica 52a, Beograd, Srbija
iFaber, Via Maurizio Quadrio, 17-20154 Milan, Italy
PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Omladinskih brigada 88a, 11070 Beograd, Srbija
M&I SYSTEMS, Co. d.o.o. Bulevar vojvode Stepe 16, 21000 Novi Sad, Srbija
Smart plus research Agencije za istraživanje tržišta, Kralja Milana 23, 11000 Beograd, Srbija
UniCredit S.p.A, Piazza Gae Aulenti 3-Tower A, I-20154 Milano, Italy
SIA Slovakia s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovak Republic
Telekom Srbija a.d. Takovska 2, Beograd, Srbija
Ernst & Young Advisory S.p.A. Via Meravigli 14, Milano, Italy
MaritzCX GmbH, Borselstrasse 18, 22765 Hamburg
Avramović i partneri o.d. Beograd, Sarajevska 31
G4S Secure Solutions d.o.o. Bulevar Peka Dapcevica 32, Beograd, Srbija
Halcom a.d. Beogradska 39, Beograd, Srbija
NSR S.r.l  Via Ortigara, 3-00195 Rome, Italy
Algotech d.o.o. Požeška 60, 11030 Beograd, Srbija
Omnicom Solutions d.o.o, Ljubostinjska 2, Beograd, Srbija
Agitavit Solutions doo, Letališka Cesta 33f, Ljubljana, Slovenia
AdoptoTech doo, Ljudevita Posavskog, 34a, Zagreb, Croatia

Unicredit Bank Srbija a.d.
Rajićeva 27-29, 11 000 Beograd, Srbija
Tel: 011 3777 888 (za pozive iz Srbije)
ili +381 11 3777 888 (za pozive iz inostranstva)
E-Mail: kontakt@unicreditbank.rs
S.W.I.F.T. adresa: BACXRSBG

Nadležnost: suda u Beogradu
Registrovana: kod Agencije za privredne registre
Pod nadležnošću i ingerencijom: Narodne Banke Srbije
Poreski identifikacioni broj: 100000170

UniCredit Bank Srbija a.d. redovno proverava i obnavlja informacije koje se nalaze na veb sajtu. Uprkos tome što se pomno brinemo da obezbedimo tačnost tih informacija, moguća je promena podataka u intervalu između dve provere. Zbog toga UniCredit Bank Srbija a.d. zadržava pravo na izmene sadržaja, funkcionisanja ili izgleda stranice u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja korisnika. UniCredit Bank Srbija a.d. nije odgovorna za sadržaj veb sajtova kojima se pristupa preko povezanih linkova.

UniCredit Bank Srbija a.d. ne koristi svoj veb-sajt za davanje saveta o ulaganju niti za bilo koju drugu vrstu preporuka. Informacije i/ili sadržaji na veb sajtu nisu adekvatan osnov za ulaganja ili drugu vrstu odluka. Vaše odluke u prošlosti ne moraju nužno biti dobar pokazatelj uspešnosti Vaših odluka u budućnosti. Molimo Vas da razgovarate sa nekim od naših savetnika za klijente pre nego što donesete odluku o ulaganju.

Sadržaj i struktura veb sajtova UniCredit Bank Srbija a.d. zaštićeni su autorskim pravom. Bilo kakvo umnožavanje informacija ili podataka, a posebno upotreba teksta, delova teksta, fotografija ili grafika zahteva prethodno odobrenje UniCredit Bank Srbija a.d.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo