Akcionarska struktura

UniCredit je javna kompanija čijih je 100% izdatih akcija raspoloživo za trgovanje. Nema većinskih akcionara ili akcionarskih ugovora. Skupština akcionara omogućava otvoreni dijalog između akcionara i menadžmenta, neophodan za uspeh kompanije koja se kotira na berzi.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo