Dokumentarno poslovanje

Smanjite troškove vašeg poslovanja, ukoliko učestvujete u međunarodnoj trgovini ili želite da garancijom obezbedite posao.

Garancije su instrument obezbeđenja i predstavljaju pravni posao kojim jedno lice- garant-banka- na zahtev drugog lica – principal- i po njegovim instrukcijama preuzima samostalnu i neopozivu obavezu da trećem licu- korisniku garancije - isplati iznos naveden u garanciji ako ispuni uslove navedene u njoj.


Vrsta garancije sa aspekta uloge banke

 • Nostro garancije (UniCredit Bank Srbija izdaje garancije)
 • Loro garancije (UniCredit Bank Srbija je avizirajuća, tj. Korisnikova  banka)     

 

Vrste garancija sa aspekta lokacije učesnika u garancijskom poslu

 • Domaće garancije
 • Strane garancije
 

Vrste garancija prema načinu izdavanja

 • Direktna (UniCredit Banka izdaje garanciju direktno u korist korisnika)
 • Indirektna (UniCredit Banka izdaje kontragaranciju u korist korisnikove banke, zahtevajući od nje da izda direktnu garanciju u korist korisnika)

 

Vrste garancija sa aspekta obaveze koju banka preuzima

1. Činidbene (Banka izdavalac preuzima rizik neizvršenja određene radnje od strane Nalogodavca)

 • Tenderske garancije
 • Garancije za dobro izvršenje posla
 • Garancije za garantni period
 • Garancije za oslobađanje garantnog depozita

               

2. Plative (Banka izdavalac preuzima rizik neplaćanja od strane Nalogodavca)

 • Garancija kojom se garantuje plaćanje
 • Carinske garancije (samo domaće garancija)                             

                 

Obavezujuća pisma o namerama

Obavezujuće pismo o namerama (OLI) je izjava banke (banke izdavaoca) u kojoj banka izdavaoc, po nalogu i instrukcijama klijenta (nalogodavca), preuzima obavezu ili iskazuje spremnost da trećoj strani (korisniku), izda odgovarajuće garancije koje su u skladu sa uslovima tenderske ili neke druge dokumentacije. Obavezujuća pisma o namerama ne proizvode pravna dejstva u odnosu na banku izdavaoca sve do trenutka ispunjenosti u potpunosti svih uslova koji su neophodni da bi se garancije izdale.

Akreditiv je jedan od najznačajnijih instrumenta plaćanja i obezbeđenja, a u novije vreme i kreditiranja izvoza. Veoma je moćan i rasprostranjen instrument u međunarodnom platnom prometu, jer podjednako štiti interese kako kupca, tako i prodavca uz aktivnu ulogu Banke.

Izdavanjem akreditiva, Banka izdavalac (akreditivna banka), po nalogu uvoznika preuzima neopozivu obavezu da po prezentaciji dokumenata koja su u skladu sa stipulisanim uslovima i odredbama u tekstu akreditiva, izvrši plaćanje korisniku akreditiva (izvozniku) za isporučenu robu ili izvršenu uslugu, ili ovlasti neku drugu banku da izvrši takvo plaćanje, ili da akceptira i plati takvu menicu, ili da negocira dokumenta (u slučaju kreditiranja izvoza).


Vrste akeditiva sa aspekta uloge banke

 • Uvozni akreditiv (Nostro - Unicredit bank Srbija je akreditivna banka)
 • Izvozni akreditiv (Loro - Unicredit bank Srbija je avizirajuća banka)

Vrsta akreditiva prema načinu korišćenja

 • Po viđenju
 • Sa odloženim rokom
 • Uz akcept
 • Uz negociranje

Po obliku

 • Prenosivi
 • Neprenosivi
 • Back to back
 • Revolving
 • Avansni (sa crvenom ili zelenom klauzulom)
 • Stand by (za razliku od gore navedenih, predstavlja instrument obezbeđenja, a ne plaćanja)

Po načinu obaveštenja

 • Konfirmirani (potvrđeni)
 • Nekonfirmirani (nepotvrđeni)

Dokumentacija neophodna za otvaranje akreditiva

 • Nalog za otvaranje akreditiva
 • Dokument koji dokazuje postojanje pravnog posla sa ino partnerom (ugovor, profaktura, ponuda)

Akreditivi podležu jednobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive (do 01.07.2007. godine UCP 500 a posle UCP 600) koje je izdala Međunarodna trgovinska komora u Parizu.

Šta su to inkaso poslovi?

Ako nastavljate poslovnu saradnju sa već dobro poznatim partnerom, onda Vam preporučujemo ovu vrstu proizvoda.

To je aranžman o dokumentarnoj naplati koji zaključuju međunarodne strane u trgovini u kome dogovoreni finansijski dokumentii/ili transportna dokumenta izvoznik podnosi posredstvom treće strane, odnosno Banke, uvozniku u zamenu za plaćanje ili obećanje da se plati. Dokumenta predstavljaju nezavisan dokaz da je izvoznik na zadovoljavajući način izvršio svoje obaveze i uz podnošenje ovih dokaza, banke naplaćuju sredstva. Ove naplate se izvršavaju ili po viđenju ili u dogovorenom roku posle viđenja, tj. uz akcept menica.

 

Dokumentarna naplata (inkaso) obuhvata sve operacije u vezi obrade dokumenata/menica/solo menica koje dostavi klijent (izvoznik) u cilju njihovog prezentiranja banci uvoznika radi plaćanja ili akcepta menice od strane uvoznika.

Pod dokumentima se podrazumevaju finansijska dokumenta (menica, solo menica) čista dokumentarna naplata ili komercijalna dokumenta (faktura, transportni dokument itd.) - dokumentarni naplata.

 

Vrsta dokumentarne naplate sa aspekta uloge banke

 • Uvozni (loro inkaso - UniCredit Bank Srbija obaveštava uvoznika o prijemu dokumenata)
 • Izvozni (nostro inkaso - UniCredit Bank Srbija šalje izvoznikova dokumenta na naplatu)

 

Vrsta dokumentarne naplate sa aspekta plaćanja

 • Uručenje dokumenta uz plaćanje (D/P - documents against payment)
  Prezentirajuća banka sme da uruči dokumenta uvozniku samo uz prethodno izvršeno plaćanje
 • Uručenje dokumenata uz akcept menice (D/A - documents against acceptance)
  Prezentirajuća banka sme da uruči dokumenta uvozniku samo uz akcept menice koja dospeva na neki budući datum.

Ček je instrument plaćanja koji se može definisati kao bezuslovna naredba, izdata u strogo definisanoj formi u pisanom obliku, da se plati određena suma novca. Ček je instrument sa pravom regresa.

Period važnosti čeka je 6 meseci od datuma izdavanja, ako nije drugačije navedeno na samom čeku.

Ček je uglavom plativ na donosioca ili po naredbi.

Ček može da bude običan ili otvoren ček i i barirani ček.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo