Finansijski proizvodi

Štiti pravna lica od nepovoljnog kretanja kursa. Drugim rečima, pravno lice „danas” fiksira kurs po kojem će kupovati / prodavati devize na ugovoreni dan u budućnosti.

Terminske ugovore može da potpiše i sklopi pravno lice za sve slobodno konvertibilne valute. Najduže dospeće forvarda je 18 meseci. Cena se određuje u skladu sa tržišnim uslovima.

Da bi klijent zaključio terminsku kupoprodaju deviza neophodno je da sa bankom dogovori iznos linije za obavljanje forvard transakcija, i potpiše terminski ugovor za kupoprodaju deviza koji sadrži sve detalje transakcije (valute, kurs, ročnost i datume saldiranja).

Pokrivena terminska kupoprodaja deviza se obavlja na isti način kao i klasičan forvard sa razlikom što za ovu vrstu transakcije nije potrebno uspostavljanje limita (linije za forvard), kao i što se jedna strana transakcije realizuje na dan trgovanja.

U slučaju kupovine evra za dinare cena je povoljnija, jer se dinari uplaćuju odmah, istog dana, dok valutu banka obezbeđuje na dogovoreni datum u budućnosti.

Prikriveni, ili kvazi forvard, predstavlja trenutnu prodaju / kupovinu određenog deviznog kursa i istovremenu terminska kupovinu / prodaju istog deviznog iznosa:

Spot transakcija + forvard transakcija = transakcija deviznog swap-a.

Zaštita od kamatnog rizika je osmišljena tako da na najjednostavniji način zaštiti preduzeća od kamatnog rizika, odnosno negativnog kretanja kamatnih stopa na finansijskom tržištu.

Korisnici IRS-a imaju mogućnost da varijabilne kamatne stope proistekle iz obaveza prema kreditorima, tj. bankama, drugim pravnim licima ili majkama kompanijama, koje su vezane za kretanje EURIBOR-a, zamene jednom fiksnom kamatnom stopom.

Da bi se pravna lica zaštitila od kamatnog rizika korišćenjem IRS-a, nije neophodno da budu klijenti UniCredit Banke, odnosno da prebace svoje kreditne obaveze u Banku.

Cenovni rizik je mogućnost nastanka finansijskog  gubitka zbog budućeg nepovoljnog kretanja cena roba ili sirovina na tržištu.

Korisnici Robnog svop-a, ili Robne opcije imaju mogućnost da fiksiraju cenu neke sirovine za budući period.

 

Proizvodi su namenjeni

Kompanijama koje u procesu proizvodnje koriste neke od osnovnih sirovina (metali, poljoprivredni proizvodi, nafta i naftni derivat), kod kojih bi nagli rast cene tih sirovina doveo do rasta troškova proizvodnje.

Kompanijama koje se bave primarnom preradom sirovina radi dalje prodaje, kod kojih bi značajan pad cene sirovina doveo do pada poslovnih prihoda, ispod planiranih.

Kompanijama koje su zbog specifičnosti svojih poslovnih aktivnosti izložene velikom uticaju promene cene neke sirovine ili robe (trgovci na veliko sirovinama, dileri).

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo