Proizvodi Odeljenja za kastodi poslove i poslove depozitara

UniCredit Bank Srbija je lider u kastodi poslovanju na našem tržištu i dugogodišnji dobitnik nagrade za najbolju kastodi banku u zemlji koju dodeljuje uredništvo magazina Global fajnans (Global Finance). Kao banka sa najdužom tradicijom u pružanju ove vrste usluga, UniCredit omogućava domaćim i stranim investitorima jednostavnije i sigurnije poslovanje sa hartijama od vrednosti emitovanim na domaćem i stranim tržištima.  

 

Kliring i saldiranje transakcija sa domaćim i stranim hartijama od vrednosti
UniCredit, kao član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, omogućava klijentima saldiranje (prenos vlasništva i izvršenje plaćanja) po osnovu transakcija sa domaćim hartijama od vrednosti. Zahvaljujući svojoj širokoj internacionaloj mreži, banka za račun klijenata takođe saldira transakcije sa hartijama od vrednosti na svetskim tržištima.

 

Čuvanje hartija od vrednosti domaćih i stranih izdavalaca
Banka vodi račune na kojima su registrovane hartije od vrednosti domaćih i stranih emitenata koje pripadaju njenim klijenata i stara se o ostvarivanju njihovih prava. 

 

Izveštavanje o bitnim događajima (korporativne aktivnosti)
UniCredit redovno prati aktivnosti domaćih i stranih izdavalaca hartija od vrednosti i obaveštava klijente o ostvarivanju njihovih prava koji proističu iz vlasništva na hartijama od vrednosti

 

Zastupanje klijenata na skupštinama akcionara
UniCredit može zastupati svoje klijente na sednicama skupština akcionara i glasati za njihov račun u skladu sa klijentovim nalogom

 

Naplata prihoda od dividendi, kamata, kupona i ostalih prihoda po osnovu vlasništva na domaćim i stranim hartijama od vrednosti za račun klijenata

 

Izveštavanje klijenata
Redovno obaveštavanje klijenata o promenama i stanju hartija od vrednosti koje banka vodi za njihov račun

 

Informacije o tržištu kapitala

 

Administriranje i obračun vrednosti imovine domaćih fondova
Kao licencirana banka, UniCredit pruža usluge depozitara u skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i kastodi usluge u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i Zakonom o investicionim fondovima.

 

 

 

 

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo