Proizvodi Odeljenja za kastodi poslovanje

UniCredit Bank Srbija je lider u kastodi poslovanju na našem tržištu. Kao banka sa najdužom tradicijom u pružanju ove vrste usluga, UniCredit omogućava domaćim i stranim investitorima jednostavnije i sigurnije poslovanje sa hartijama od vrednosti emitovanim na domaćem i stranim tržištima.  

 • Kliring i saldiranje transakcija sa domaćim i stranim hartijama od vrednosti
  UniCredit, kao član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, omogućava klijentima saldiranje (prenos vlasništva i izvršenje plaćanja) po osnovu transakcija sa domaćim hartijama od vrednosti. Zahvaljujući svojoj širokoj internacionaloj mreži, banka za račun klijenata takodje saldira transakcije sa hartijama od vrednosti na svetskim tržištima.
 • Čuvanje hartija od vrednosti domaćih i stranih izdavalaca
  Banka vodi račune na kojima su registrovane hartije od vrednosti domaćih i stranih emitenata koje pripadaju njenim klijenata i stara se o ostvarivanju njihovih prava. 
 • Izveštavanje o bitnim događajima (korporativne aktivnosti)
  UniCredit redovno prati aktivnosti domaćih i stranih izdavalaca hartija od vrednosti i obaveštava klijente o ostvarivanju njihovih prava koji proističu iz vlasništva na hartijama od vrednosti
 • Zastupanje klijenata na skupštinama akcionara
  UniCredit može zastupati svoje klijente na sednicama skupština akcionara i glasati za njihov račun u skladu sa klijentovim nalogom
 • Naplata prihoda od dividendi, kamata, kupona i ostalih prihoda po osnovu vlasništva na domaćim i stranim hartijama od vrednosti za račun klijenata
 • Izveštavanje klijenata
  Redovno obaveštavanje klijenata o promenama i stanju hartija od vrednosti koje banka vodi za njihov račun
 • Informacije o tržištu kapitala
 • Administriranje i obračun vrednosti imovine domaćih fondova
  Kao licencirana kastodi banka, a specijalno za domaće dobrovoljne penzijske i investicione fondove, UniCredit pruža kastodi usluge u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i Zakonom o investicionim fondovima.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo