Faktoring je finansijski instrument koji ima za cilj da poveriocima ubrza naplatu potraživanja od dužnika, koja dospevaju sa odloženim rokom plaćanja.

Putem faktoringa Banka kao novi poverilac stiče pravo da prima uplate i da zastupa potraživanja klijenta (ustupioca), o čemu dužnici u skladu sa zakonom moraju biti obavešteni.

Troškovi finansiranja potraživanja koje klijent snosi su naknade za obradu zahteva i otkup fakture, kao i kamata koja se obračunava na finansirani iznos potraživanja od otkupa do datuma dospeća potraživanja.

Faktoring može biti sa pravom regresa na ustupioca, kada Banka ima pravo da u slučaju nenaplate potraživanja od dužnika obeštećenje traži od ustupioca, ili bez prava regresa na prenosioca, kada Banka preuzima rizik naplate od dužnika.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo