Krediti iz COSME i InnovFin programa

UniCredit Banka Srbija se priključila COSME programu, potpisavši ugovor o garanciji sa Evropskim investicionim fondom (EIF) u ukupnom iznosu od 230 miliona evra.

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru LGF instrumenta za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Saveta za uspostavljanje Programa za konkuretnost kompanija i MSP (COSME)  (2014-2020)

COSME program je namenjen malim i srednjim preduzećima, prema segmentaciji EU, sa ciljem pružanja podrške strategiji za održiv i sveobuhvatan rast. U svrhu ispunjenja navedenih ciljeva, program COSME između ostalog podrazumeva i garanciju (Loan Guarantee Facility) koja je finansirana od strane Evropske Zajednice i koju sprovodi EIF.

Glavna prednost ovog programa je u tome što će svaki pojedinačni plasman, koji se bude realizovao iz navedenog programa, biti pokriven garancijom EIF-a u visini od 50%.

Na ovaj način se klijentima omogućava povlačenje kredita za obrtna sredstva na rok duži od uobičajenog i bez čvrstih sredstava obezbeđenja.

 

Korisnici kredita

 • Mala i srednja preduzeća

Namena

 • Finansiranje trajnih obrtnih sredstava
 • Finansiranje investicije u osnovna sredstva (učešće klijenta u investiciji je 5%)

Iznos

 • Najviši iznos kredita je 150.000 evra  ili 18.500.000 dinara

Period otplate

 • Kredit za trajna obrtna sredstva: minimum 37, maksimum 42 meseca
 • Investicioni krediti: minimum 61, maksimum do 84 meseca

Obezbeđenje

 • Krediti za trajna obrtna sredstva: menice klijenta, a za klijente čiji godišnji obrt ne prelazi 1.500.000 EUR i menice svih povezanih lica, kao i menice vlasnika
 • Investicioni krediti: menice klijenta i zaloga/hipoteka na predmetu finansiranja, a za klijente čiji godišnji obrt ne prelazi 1.500.000 EUR i menice svih povezanih lica, kao i menice vlasnika

 

Da biste aplicirali za COSME program, molimo vas da kontaktirate vašeg saradnika za rad sa privredom, ili da posetite našu najbližu ekspozituru.

UniCredit Banka, u skladu sa sporazumom potpisanim sa Evropskim investicionim fondom (EIF), pruža mogućnost kreditiranja malih i srednjih preduzeća uz pokriće InnovFin garancijom i finansijsku podršku Evropske unije u okviru Horizon 2020 finansijskih instrumenata.
Portfolio u ukupnom iznosu od 50 miliona evra, namenjen je malim i srednjim preduzećima i preduzećima sa srednjom tržišnom kapitalizacijom koji su fokusirani na istraživanje, razvoj i inovacije. Kompanijama koje odgovaraju pomenutim kriterijumima garancijom će biti pokriveno 50% vrednosti kredita.

 

Korisnici kredita

 • Mala i srednja preduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i čiji godišnji promet ne prelazi 50 miliona evra ili čiji bilans stanja sa aktivom nije viši od 43 miliona evra
 • Preduzeća srednje tržišne kapitalizacije sa najviše 499 zaposlenih

Namena

 • Investicije u osnovna sredstva
 • Obrtna sredstva

Iznos

 • Minimalni iznos 25.000 evra  ili 3.079.232,5 dinara
 • Maksimalni iznos kredita 5.000.000 evra ili 615.846.500 dinara
  Napomena: Zbir svih kredita po klijentu ne može biti veći od 7.500.000 EUR ili 923.769.750 RSD

Period otplate

 • Minimalna ročnost kredita je 12 meseci
 • Maksimalna ročnost kredita, osim revolving kredita, je 10 godina uključujući i grejs period ukoliko ga ima

Naknada koju klijent plaća za korišćenje InnovFin garancije

 • Mala i srednja preduzeća: 0,25% godišnje na iznos kredita u korišćenju, sa kvartalnom naplatom, odnosno na kraju svakog kvartala
 • Preduzeća srednje tržišne kapitalizacije: 0,40% godišnje na iznos kredita u korišćenju, sa kvartalnom naplatom, odnosno na kraju svakog kvartala

WB EDIF – Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility – Serbia Window je neopoziva i bezuslovna portfolio finansijska garancija Evropskog investicionog fonda nastala u okviru programa WBIF (Western Balkan Investment Framework).
Ovaj projekat je EIF (Evropski investicioni fond) razvio zajedno sa EIB-om (Evropska investiciona banka) i EBRD-om (Evropska banka za obnovu i razvoj).

 

UniCredit Banka Srbija je potpisala ugovor o garanciji sa Evropskim investicionim fondom (EIF) u ukupnom iznosu od 25 miliona evra za program WB EDIF čija je namena pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana.

 

Korisnici garancije

 • Mikro, mala i srednja preduzeća po EU definiciji (preduzeća sa maximalno 249 zaposlenih i 50 miliona evra godišnjih prihoda od prodaje ili 43 miliona evra ukupne aktive)

Benefiti koje ostvaruju klijenti

 • Lakši pristup kreditima
 • Povoljnija kamatna stopa
 • Relaksiraniji zahtevi banke u domenu sredstava obezbeđenja

Namena

 • Finansiranje obrtnog kapitala
 • Finansiranje investicija u osnovna sredstva

Iznos

Minimalni iznos kredita 25.000 evra ili 2.955.080 dinara

Maksimalni iznos kredita 500.000 evra ili 59.101.600 dinara

Napomena: Zbir svih kredita po klijentskoj grupi ne može biti veći od 500.000 evra ili 59.101.600 dinara

 

Za više detalja o WB EDIF Programu, možete se obratiti Vašem savetniku u UniCredit Banci.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo