UniCredit Banka otvara račune pravnim licima u dinarima i stranoj valuti. Banka je u mogućnosti da otvara račune za domaća pravna lica, kao i za nerezidentne kompanije. Tekući računi pravnih lica koriste se za gotovinske transakcije i transfere.

Radi kvalitetnijeg pružanja usluga klijentima, sva prava lica smo podelili u 2 kategorije:

1.Korporativni klijenti (klijenti čiji je godišnji promet preko 1 milion evra)

2.Biznis klijenti (klijenti čiji je godišnji promet do 1 milion evra)

 

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa rezidenata:

Dokumenta ne starija od 3 meseca, koja treba dostaviti kao original ili overenu kopiju na uvid:

 • Rešenje (izvod) o upisu pravnog lica kod Agencije za privredne registre, ili Rešenje o upisu u registar nadležnog organa, ili izvod Zakona (propisa), ili Akt nadležnog organa o osnivanju ako se osniva po Zakonu
 • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac overen od strane nadležnog organa)
 • Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture (Utvrđivanje stvarnog vlasnika – fizičkog lica, direktnog ili posrednog imaoca najmanje 25 % poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu sa 25 % ili više udela, ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica.

 

Dokumenta koja treba dostaviti kao fotokopije:

 • Dokument nadležnog organa koji sadrži PIB
 • Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnostima (Izvod iz statističkog registra), odnosno dokument koji sadrži taj podatak
 • Lična karta ovlašćenih potpisnika

Dokumenta koja obezbeđuje banka

ZAHTEV ZA OTVARANE RAČUNA REZIDENATA DOC 176KB Preuzmite
KARTON DEPONOVANIH POTPISA REZIDENATA DOC 112KB Preuzmite
NACRT UGOVORA O USLOVIMA I NACINU OTVARANJA VODJENJA I GASENJA TEKUCEG RACUNA DOMACIH PRAVNIH LICA DOC 196KB Preuzmite

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa nerezidenata:

Dokumenta ne starija od 3 meseca, koja treba dostaviti kao original ili overenu kopiju zajedno sa originalom prevoda tih dokumenata na uvid:

 • Rešenje o upisu centrale u odgovarajući registar iz matične zemlje
 • Punomoćje centrale za otvaranje računa, ukoliko račun otvara lice koje nije ovlašćeno u sudskom registru i overenu kopiju ličnog dokumenta osobe(a) ovlašćene punomoćjem za zastupanje
 • Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture (Utvrđivanje stvarnog vlasnika – fizičkog lica, direktnog ili posrednog imaoca najmanje 25 % poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu sa 25 % ili više udela, ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica)

 

Dokumenta koja treba dostaviti kao fotokopije:

 • Dokument nadležnog organa koji sadrži PIB
 • Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnostima (Izvod iz statističkog registra), odnosno dokument koji sadrži taj podatak
 • Lična karta ovlašćenih potpisnika

Dokumenta koja obezbeđuje banka

ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA NEREZIDENATA DOC 179KB Preuzmite
KARTON DEPONOVANIH POTPISA NEREZIDENATA DOC 111KB Preuzmite
NACRT UGOVORA O OTVARANJU I VODJENJU RACUNA PRAVNOG LICA NEREZIDENTA DOC 85KB Preuzmite

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa predstavništava i ogranaka stranih pravnih lica:

Uz svu dokumentaciju koja je neophodna za otvaranje raćuna nerezidenata potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju. originalom prevoda tih dokumenata:

 • Izvod iz registra privrednih subjekata za strano predstavništvo / ogranak
 • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje stranog predstavništva / ogranka (OP obrazac overen od strane nadležnog organa)

 

Dokumenta koja treba dostaviti kao fotokopije:

 • Lična karta ili pasoš ovlašćenih lica

Pa.Re.To. (rasknjižavanje prikupljenih sredstava)

 • Proizvod je namenjen klijentima kao što su osiguravajuća društva, preduzeća koja pružaju usluge u oblasti telekomunikacija, veletrgovine, javna preduzeća...
   
  Pa.Re.To je servis koji obuhvata preuzimanje naplate od Klijenta čime Banka u korist klijenta preuzima prikupljanje i rasknjižavanje priliva.
  Ovim proizvodom se omogućava eliminacija grešaka prilikom provere uvođenjem jasnih identifikatora plaćanja, smanjenje radne snage u uključene u proces rasknjižavanja, smanjivanje ulaganja u infrastrukturu (dodatni informatički resursi).

Escrow račun je račun sa posebnom namenom čije su glavne karakteristike:

 • Način izvršenja plaćanja između dva ili više lica, preko banke u koju sve ugovorne  strane imaju poverenja,
 • Vreme trajanja računa, Nosilac računa (račun se otvara na jednu od ugovornih strana iz osnovnog pravnog posla).
Mobile Phones
mBanking
mBanking usluga je dostupna samo za fizička lica.
ili ili
Spinning wheel animation

Loading