Vođenje računa

UniCredit Banka otvara račune pravnim licima u dinarima i stranoj valuti. Banka je u mogućnosti da otvara račune za domaća pravna lica, kao i za nerezidentne kompanije. Tekući računi pravnih lica koriste se za gotovinske transakcije i transfere.

Radi kvalitetnijeg pružanja usluga klijentima, sva prava lica smo podelili u 2 kategorije:

1.Korporativni klijenti (klijenti čiji je godišnji promet preko 1 milion evra)

2.Biznis klijenti (klijenti čiji je godišnji promet do 1 milion evra)

 

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa rezidenata:

Dokumenta ne starija od 3 meseca, koja treba dostaviti kao original ili overenu kopiju na uvid:

  • Rešenje (izvod) o upisu pravnog lica kod Agencije za privredne registre, ili Rešenje o upisu u registar nadležnog organa, ili izvod Zakona (propisa), ili Akt nadležnog organa o osnivanju ako se osniva po Zakonu
  • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac overen od strane nadležnog organa)
  • Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture (Utvrđivanje stvarnog vlasnika – fizičkog lica, direktnog ili posrednog imaoca najmanje 25 % poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu sa 25 % ili više udela, ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica.

 

Dokumenta koja treba dostaviti kao fotokopije:

  • Dokument nadležnog organa koji sadrži PIB
  • Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnostima (Izvod iz statističkog registra), odnosno dokument koji sadrži taj podatak
  • Lična karta ovlašćenih potpisnika

Dokumenta koja obezbeđuje banka

ZAHTEV ZA OTVARANE RAČUNA REZIDENATA DOC 176KB Preuzmite
KARTON DEPONOVANIH POTPISA REZIDENATA DOC 112KB Preuzmite
NACRT UGOVORA O USLOVIMA I NACINU OTVARANJA VODJENJA I GASENJA TEKUCEG RACUNA DOMACIH PRAVNIH LICA DOC 196KB Preuzmite

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa nerezidenata:

Dokumenta ne starija od 3 meseca, koja treba dostaviti kao original ili overenu kopiju zajedno sa originalom prevoda tih dokumenata na uvid:

  • Rešenje o upisu centrale u odgovarajući registar iz matične zemlje
  • Punomoćje centrale za otvaranje računa, ukoliko račun otvara lice koje nije ovlašćeno u sudskom registru i overenu kopiju ličnog dokumenta osobe(a) ovlašćene punomoćjem za zastupanje
  • Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture (Utvrđivanje stvarnog vlasnika – fizičkog lica, direktnog ili posrednog imaoca najmanje 25 % poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu sa 25 % ili više udela, ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica)

 

Dokumenta koja treba dostaviti kao fotokopije:

  • Dokument nadležnog organa koji sadrži PIB
  • Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnostima (Izvod iz statističkog registra), odnosno dokument koji sadrži taj podatak
  • Lična karta ovlašćenih potpisnika

Dokumenta koja obezbeđuje banka

ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA NEREZIDENATA DOC 179KB Preuzmite
KARTON DEPONOVANIH POTPISA NEREZIDENATA DOC 111KB Preuzmite
NACRT UGOVORA O OTVARANJU I VODJENJU RACUNA PRAVNOG LICA NEREZIDENTA DOC 85KB Preuzmite

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa predstavništava i ogranaka stranih pravnih lica:

Uz svu dokumentaciju koja je neophodna za otvaranje raćuna nerezidenata potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju. originalom prevoda tih dokumenata:

  • Izvod iz registra privrednih subjekata za strano predstavništvo / ogranak
  • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje stranog predstavništva / ogranka (OP obrazac overen od strane nadležnog organa)

 

Dokumenta koja treba dostaviti kao fotokopije:

  • Lična karta ili pasoš ovlašćenih lica

Pa.Re.To. (rasknjižavanje prikupljenih sredstava)

  • Proizvod je namenjen klijentima kao što su osiguravajuća društva, preduzeća koja pružaju usluge u oblasti telekomunikacija, veletrgovine, javna preduzeća...
     
    Pa.Re.To je servis koji obuhvata preuzimanje naplate od Klijenta čime Banka u korist klijenta preuzima prikupljanje i rasknjižavanje priliva.
    Ovim proizvodom se omogućava eliminacija grešaka prilikom provere uvođenjem jasnih identifikatora plaćanja, smanjenje radne snage u uključene u proces rasknjižavanja, smanjivanje ulaganja u infrastrukturu (dodatni informatički resursi).

Escrow račun je račun sa posebnom namenom čije su glavne karakteristike:

  • Način izvršenja plaćanja između dva ili više lica, preko banke u koju sve ugovorne  strane imaju poverenja,
  • Vreme trajanja računa, Nosilac računa (račun se otvara na jednu od ugovornih strana iz osnovnog pravnog posla).
Spinning wheel animation

Loading