Krediti

UniCredit Banka svojim klijentima nudi kratkoročne, srednjoročne i dugoročne usluge kreditiranja prilagođene njihovim poslovnim potrebama, u domaćoj i stranoj valuti.

Kredit za obrtna sredstva je kredit, sa limitom zaduživanja, koji se odobrava kompaniji obično na period od najviše godinu dana, sa ciljem finansiranja kratkoročnih potreba za obrtnim kapitalom.

Kredit za obrtna sredstva može biti:

 • Revolving
 • Bez revolvinga

 

Revolving kredit dozvoljava kompaniji fleksibilnost da pozajmljuje novčana sredstva kada za tim ima potrebu u određenoj sumi do dozvoljenog limita, a da kredit otplaćuje u slučaju viška sredstava.

Kamata se obračunava samo na iskorišćeni iznos pozajmice, obično na mesečnoj bazi.

Kod Ne revolving kredita, kompanija može povući sva sredstva do iznosa limita, koje se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama.

 

Prednosti kredita za obrtni kapital su pre svega u nižoj kamatnoj stopi i u tome što su jednostavniji je za odobravanje i podrazumevaju manje troškove, posebno kada kredit nije osiguran.

Višenamenska linija

Višenamenska linija je finansijski instrument koji se odobrava kao pozajmica kompanijama obično u periodu do jedne godine, za potrebe finansiranja obrtnog kapitala. Pozajmica može biti korišćena kao kredit, ali taođe i kao trgovinski finansijski instrument za kredite, garancije i akreditive.

Ovaj fleksibilni finansijski instrument omogućava kompanijama da obezbede likvidnost i profitabilnost.

Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje omogućava kompanijama da upravljaju svojim potrebama za likvidnošću na veoma fleksibilan način, u odnosu na odobrene limite.

Dozvoljeno prekoračenje se odobrava isključivo u lokalnoj valuti na period od godinu dana sa mogućnošću produženja. Limit prekoračenja se obično omogućava bez osiguranja.

Kamata se obračunava samo u toku perioda korišćenja.

Investicioni krediti se koriste za finansiranje posebnih investicionih potreba – kapitalnih izdataka kompanije. Realizacija posebnog investiranja je dirigovana od strane postojeće kompanije koja obično učestvuje u investicionom finansiranju.

Osnov za kredit je očekivani novčani tok investicije podržan od postojećeg poslovanja koje omogućava klijentu da otplaćuje pozajmicu u dogovorenom periodu.

Dospeće gotovine  generisane od strane osnovnog investicionog finansiranja treba da odgovara plaćanju po dospeću za kredit. Posebno, u slučaju zajmova za finansiranje nepokretne imovine, dospeće kreditne linije ne sme prelaziti prosečni period amortizacije osnovnog sredstva očekivanog privrednog  života imovine.

Kao generalno pravilo, odobreni kredit za finansiranje kapitalnih troškova biće:

 • Osiguran putem odgovarajućeg sredstva
 • Odobren isključivo na osnovu konzervativnog poslovnog plana
 • Obezbeđen odredbom o  finansijskim zabranama u odgovarajucem ugovoru o zajmu i
 • Zahtevano postoji učešće pozajmljivača u određenom procentu sopstvenih sredstava od ukupnih troškova investicionog projekta

Sindicirani krediti su vrsta finansiranja obezbeđena od strane dva ili više kreditora dužniku ili grupi dužnika pod jednim zajedničkim setom pravnih dokumenata. Grupa kreditora je poznata kao Sindikat. Stoga se razlikuje od slučaja gde dužnik ima nekoliko pojedinačnih kredita u različitim bankama, od kojih su svi regulisani posebnim ugovorima o zajmu (bilateralni ugovori).

Udruženi zajmovi potiču i struktuirani su od strane jedne ili više banaka što je poznato pod nazivom Mandated Lead Arranger. Kredit se potom prodaje investitorima od strane knjigovođe. Od kreditora u sindikatu se zahteva nastupaju sa posebnom pažnjom.

 

Kada je reč o ovim kreditima primenjuju se sledeći uslovi

 • Mandated Lead Arranger (MLA): jedna ili više finansijskih institucija odgovorna za pokretanje i struktuiranje transakcije, pregovaranje i pravnu dokumentaciju između kreditora i klijenta kao i distribucije kredita
 • Knjigovođa(e): Finansijska institucija odgovorna za izvršavanje i upravljanje sindiciranim procesom.
 • Učesnici: banke i/ili institucionalni investitori koji dele rizik u udruženom zajmu, bez obzira na to da li se takvo učešće javlja na pravnoj osnovi ili na osnovu učešća u riziku
 • Sindikat: obuhvata sve kreditore koji učestvuju u podeli rizika u sindiciranom kreditu
 • Sindiciranje: distribucija rizika između potencijalnih investitora
 • Generalna Sindikacija: Podrazumeva najbolji način da se izvrši sindiciranje. Završava se potpisivanjem Sporazuma o sindiciranom kreditu između kreditora i klijenta
 • Sekundarna prodaja: proces prodaje dela kredita onda kada je primarna sindikacija završena
 • izvršena alokacija među učesnicima

 

Elementi Sindiciranog kredita

 • Suma odobrena za osiguranje kredita: deo sindiciranog kredita koji je UCG voljan da osigura. Sastoji se od sume konačnog kreditnog odobrenja i sindiciranog iznosa.
 • Konačno kreditno odobrenje: količina koju UCG prihvata da preuzima i drži u svojim knjigama.
 • Sindicirani Iznos: predstavlja iznos siundiciranog kredita koji UCG želi da proda na primarnom tržištu. On je jednak to sumi odobrenoj za osiguranje umanjenoj za sumu konačnog kreditnog odobrenja.

UniCredit Banka i Narodna banka Srbije (NBS) su potpisale Posredničko finansijski ugovor, kojim su regulisale sprovođenje Finansijskog ugovora potpisanog između Evropske investicione banke (EIB), Republike Srbije i Narodne banke Srbije o Apex zajmu za finansiranje malih i srednjih preduzeća i drugih prioriteta (u nastavku EIB Apex linija).
Evropska investiciona banka (EIB), finansijska institucija Evropske unije, osnovana je 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom i učestvuje u istoj ravni sa domaćim finansijskim institucijama u finansiranju investicionih programa za mala i srednja preduzeća koji su deo ciljeva Evropske unije.

Potencijalni korisnici

Potencijalni korisnici EIB Apex linije za srednja preduzeća i prioritetne projekte su:

 • Saomostalna srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih na neodređeno vreme
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Ostala preduzeća u skladu sa kriterijumima EIB-a
Kamatna stopa
 • Fiksna: sastoji se od fiksne kamatne stope EIB-a + 0,25% marža NBS + do 2,5% marža UniCredit Bank Srbija a.d.
 • Varijabilna: sastoji se od varijabilne kamatne stope EIB-a (bazirana na npr. 3M EURIBOR + marža EIB-a) + 0,25% marža NBS + do 2,5% marža UniCredit Bank Srbija a.d.

Projekti koji podržavaju zapošljavanje mladih:

 • Fiksna: sastoji se od fiksne kamatne stope EIB-a koja sadrži i maržu EIB-a + do 1,75% marža UniCredit Bank Srbija a.d. + 0,175% naknada za NBS projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih.
 • Varijabilna: sastoji se od varijabilne kamatne stope EIB-a (bazirana na npr. 3M EURIBOR + marža EIB-a) + do 1,75% marža UniCredit Bank Srbija a.d. + 0,175% naknada za NBS za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih.
Karakteristike EIB Apex Linije
 • Troškovi svakog pojedinačnog projekta ne smeju da pređu protivvrednost od EUR 25 miliona
 • Iznos kredita iz ove linije može ići do 100% traženog iznosa kredita za projekte srednjih preduzeća, s tim što iznos ne može preći protivvrednost EUR 12,5 miliona
 • Iznos kredita iz ove linije može ići do 50% troškova projekta za krajnjeg korisnika koji nije srednje preduzeće, s tim što iznos ne može preći protivvrednost EUR 12,5 miliona
 • Trajanje kredita može biti do 12 godina za srednja preduzeća (grejs period do 4 godine) i do 15 godina za jedinice lokalne samouprave (grejs period do 5 godina)
 • Trajanje kredita odobrenog preko posredničke banke mora da odgovara ekonomskom i tehničkom obimu finansirane investicije, uz minimalni životni ciklus od 2 godine
 • Sve investicije moraju da budu locirane u Republici Srbiji
 • S obzirom na to da se finansiranje projekata vrši iz sredstava koje je obezbedila Evropska investiciona banka, svaki krajnji korisnik će imati finansijsku povoljnost u nižoj kamatnoj stopi od minimum 50 baznih poena (80 baznih poena za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih) u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi UniCredit Bank Srbija a.d obračunavala na taj kredit bez učešća EIB-a.
Detalji o projektu

Projekti vezani za sledeće sektore se ne mogu finansirati iz EIB Apex linije

 • Sektor proizvodnje oružja i municije, vojne ili policijske opreme ili infrastrukture, kao i opreme i infrastrukture kojima se ograničavaju lična prava i slobode (npr zatvori, pritvorske jedinice bilo kog tipa)
 • Sektor u vezi sa kockarskim aktivnostima i pratećom opremom
 • Proizvodnja, prerada i distribucija duvana
 • Aktivnosti koje se odnose na upotrebu živih životinja u eksperimentalne i naučne svrhe ukoliko nije moguće garantovati usklađenost sa odredbama „Konvencije Saveta Evrope o zaštiti kičmenjaka pri njihovom korišćenju u eksperimentalne i druge naučne svrhe”
 • Aktivnosti koje imaju uticaj na životnu sredinu
 • Sektori koji se smatraju etički ili moralno kontroverznim (npr. istraživanja koja se odnose na kloniranje ljudi)
 • Aktivnosti isključivo u vezi sa „real estate development”
 • Kupovina gudvila; kupovina nematerijalne imovine; kupovina licenci;
 • Isključivo finansijske transakcije - npr. trgovina finansijskim instrumentima;
 • Kupovina, izgradnja, dogradnja i opremanje kancelarijskog prostora i maloprodajnih objekata, uključujući prodajne salone i benzinske pumpe;
 • Kupovina poljoprivrednog zemljišta;
 • Sektor trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala;
 • Nabavka trajnih obrtnih sredstava radi nabavke robe široke potrošnje isključivo namenjene za dalju prodaju;
 • Ostali sektori isključeni NACE klasifikacijom.
Prihvatljivi projekti

Prihvatljivi projekti* su sve investicije i troškovi nastali u kontekstu razvoja krajnjih korisnika, osim čisto finansijskih transakcija, uključujući:

 • Kupovinu materijalnih dobara (ne uključuje zemljište)
 • Investiranje u nematerijalna dobra, odnosno: Razvoj, planiranje i finansiranje troškova u fazi izgradnje
 • I&R izdaci (provizije, troškovi razvoja i bruto plata direktno povezanih sa istraživanjima, razvojem i inovativnim komponentama poslovne aktivnosti)

 

Prihvatljivi projekti koji su mogući samo kada su u pitanju mala i srednja preduzeća

 • Investicije u nematerijalna sredstva, odnosno: izgradnja distributivne mreže na domaćem i tržištima unutar EU (dobra i/ili dobijanje zaštitnog znaka, operativni troškovi i troškovi radne snage), strukturne promene ili transformacije u vezi sa zaposlenima, koje omogućavaju nastavak ekonomske aktivnosti predmetne kompanije. Obim finansiranja je, ipak, ograničen na one slučajeve u kojima su i kupac i kompanija koja se prodaje u kategoriji malih ili srednjih preduzeća i kada je maksimalni iznos transakcije EUR 1 milion. U ostalim slučajevima kupovinu i prodaju kompanija nije moguće finansirati iz sredstava EIB-a.
 • Trajno povecanje obrtnog kapitala potrebnog za proširenje poslovnih aktivnosti
 • Investicije moraju biti u skladu sa pravilima EU o zaštiti životne sredine i nabavkama.

Napomene

Projekat je skup materijalnih i nematerijalnih ulaganja i izdataka koji se mogu identifikovati u smislu lokacije, plana i koristi, a koji se sprovodi u periodu do tri godine. Od momenta zaključenja ugovora o finansiranju relevantnog projekta do podnošenja zahteva za dodelu sredstava EIB-u ne bi trebalo da prođe više od 6 meseci.

Kvalifikovane investicije i ulaganja u energetsku efikasnost koja se odnose na poboljšanje energetske efikasnosti objekata i industrijskog sektora treba da zadovolje najmanje jedan od sledećih kriterijuma

 • ESR (Odnos uštede energije) jednak ili veći od 30% u građevinskom sektoru, mereno na godišnjem nivou, sa istim elementima
 • ESR jednak ili veći od 20% u svim ostalim slučajevima, mereno na godišnjem nivou, sa istim elementima
 • Smanjenje emisije gasova staklene bašte, mereno u ekvivalentnim tonama CO2 od  20% ili više, mereno na godišnjoj bazi sa istim elementima.
 • Ukoliko je trenutni minimalni nacionalni kriterijum manji u odnosu na gore navedene kriterijume, u tom slučaju biće primenjeni nacionalni kriterijumi.
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo