Investicioni krediti

Koliko puta ste bili u situaciji da ne možete da izađete u susret svojim klijentima ili pacijentima zbog toga što niste imali odgovarajući poslovni prostor ili adekvatnu opremu?

Ozbiljan pristup poslu zahteva adekvatan poslovni prostor!

Koliko puta ste izgovorili rečenicu da biste znali kako da uredite svoj radni prostor samo da je Vaše vlasništvo?

Uz pomoć Investicionog kredita za poslovni prostor UniCredit Banke Vaš poslovni prostor možete urediti onako kako ste oduvek maštali!

Na Vama je samo da odaberete period otplate i iznos koji najviše odgovara Vašim željama i potrebama.

Nakon odobrenja, iznos odobrenog kredita će biti uplaćen na Vaš tekući račun, u dinarskoj protivrednosti.

Preduslovi
 • Registrovan u Srbiji
 • Posluje najmanje dve pune godine u svojoj delatnosti
 • Otvoren Paket Račun Profi u UniCredit Banci najmanje 3 meseca
 • Ukoliko preduzetnik vodi knjige, pozitivan rezultat za prethodne dve godine
 • Sve poreske obaveze izmirene
 • Račun najduže bio 15 dana u blokadi
Uslovi
 • Minimalni iznos kredita: 10.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Maksimalni iznos kredita: 300.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Nominalna kamatna stopa: od 6M/12M* euribor + 4,75% godišnje
  *(12M euribor se primenjuje za kredite preko 100.000 eur)
 • Nominalna kamatna stopa RSD: od 3M BELIBOR + 2,7%
 • Efektivna kamatna stopa EUR: od 6,5% godišnje
 • Efektivna kamatna stopa RSD: od 8,67% godišnje
 • Učešće: 20%
 • Period otplate: do 7 godina( do 10 godina ukoliko se hipoteka uspostavlja na stambenom objektu)
 • Grejs period: 12 meseci
 • Jednokratna naknada: 2%
 • Naknada za održavanje kredita: 0,3% kvartalno
Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenjliv:

 • 599/ 899 RSD mesečno
 • Trošak održavanja računa se menja jednom godišnje, i to poslednjeg radnog dana prvog kalendarskog kvartala
 • Sistemski u odnosu na promenu godišnje stope rasta potrošačke cene (podatak se zvanično objavljuje na sajtu NBS - www.nbs.rs)
 • Iznos troška održavanja računa se povećava u iznosu od 90% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 90% od visine deflacije. Na taj način izmenjeni iznos trošak održavanja računa se primenjuje u narednoj godini
 • Iznos troška održavanja računa se uvek zaokružuje na ceo broj, zaokruživanjem na nižu decimalu

Ostali troškovi:

 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 600,00 RSD osnovni izvestaj za pravno lice- preduzetnika (po jednom izveštaju),osnovi izvestaj za jemca 102,00 RSD (fizicko lice –vlasnik preduzetnik)*
 • Trošak menica: 50 RSD po menici*
 • Trošak osiguranja imovine godišnje 40 EUR*
 • Trošak osiguranja života godišnje 100 EUR*
 • Trošak procene vrednosti nekretnine 100 EUR*
 • Trošak overe založne izjave 10.080 RSD*
 • Trošak za taksu za uspostavljanje hipoteke 20.000 RSD*
 • Trošak pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga 10 EUR*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Obavezni instrumenti obezbeđenja
 • Hipoteka prvog reda na adekvatnoj nepokretnosti koja obezbeđuje ispunjenje odnosa od 1:1.25 ukoliko je stambeni objekat ili 1:2 ukoliko je poslovni objekat
 • Polisa osiguranja nepokretnosti (nad kojom se konstituiše hipoteka prvog reda) vinkulirana u korist Banke
 • Klijent je u obavezi i da dostavi i polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke
 • Pet menica overenih (potpisane i pečatirane) od strane vlasnika kao preduzetnika
 • Dve menice potpisane od strane vlasnika kao fizičkog lica
Reprezentativni primer
Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, varijabilna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak, fiksno Period otplate
100.000 EUR 4,51% 6M EURIBOR** + margina fiksna 4,75%
6,51%
1.131,60 EUR
0,30% 2% od iznosa kredita 120 meseci
1.500.000 RSD 3M BELIBOR + 2,7%
8,67% 16.446 RSD 0,30% 2% od iznosa kredita 120 meseci

 

3M BELIBOR: Vrednost 3M BELIBOR-a na dan 8.4.2019, iznosi 2,94%. 3M BELIBOR se usklađuje četiri puta godišnje, svakog 6. januara, 6. aprila, 6 jula i 6. oktobra, s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana 2 radna dana ranije. Margina je fiksna. metod obračuna kamate je proporcionalan.
**6M EURIBOR: Vrednost 6M Euribor na dan 15.12.2018, iznosi -0,237%. 6M Euribor se usklađuj dva puta godišnje, svakog 15.06. i 15.12 s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana 2 radna dana ranije. Margina je fiksna. Metod obračuna kamate je proporcionalan.

EKS je obračunata na dan 28.05.2019. godine. Trošak menice, izveštaj kreditnog biroa, trošak osiguranja nekretnine, trošak procene nepokretnosti, trošak overe založne izjave, trošak izvoda iz zemljišnih knjiga uračunati su u obračunatu EKS.

 

Važne napomene

Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih u stranoj valuti (EUR, CHF) nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/ 3777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Koliko puta ste bili u situaciji da ne možete da izađete u susret svojim klijentima ili pacijentima zbog toga što niste imali odgovarajuću opremu?

UniCredit Banka Vam nudi idealno rešenje!

Sada, uz pomoć Investicionog kredita UniCredit Banke možete izabrati mašine i opremu koji odgovaraju Vašim potrebama, ali i zahtevima Vaših klijenata.

Na Vama je samo da odaberete period otplate i iznos koji najviše odgovara Vašim željama i potrebama.

Nakon odobrenja, iznos odobrenog kredita se uplaćuje na Vaš tekući račun u dinarskoj protivrednosti.

Preduslovi
 • Registrovan u Srbiji
 • Posluje najmanje dve pune godine u svojoj delatnosti
 • Otvoren Paket Račun Profi u UniCredit Banci najmanje 3 meseca
 • Ukoliko preduzetnik vodi knjige, pozitivan rezultat za prethodne dve godine
 • Sve poreske obaveze izmirene
 • Račun najduže bio 15 dana u blokadi
Uslovi
 • Minimalni iznos kredita: 10.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Maksimalni iznos kredita: 300.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Nominalna kamatna stopa: od 6M/12M* euribor + 4,75% godišnje
  *(12M euribor se primenjuje za kredite preko 100.000 eur)
 • Nominalna kamatna stopa RSD: od 3M BELIBOR + 2,7%
 • Efektivna kamatna stopa EUR: od 6,5% godišnje
 • Efektivna kamatna stopa RSD: od 8,67% godišnje
 • Učešće: 20%
 • Grejs period: 12 meseci
 • Period otplate: do 7 godina (do 10 godina ukoliko se hipoteka uspostavlja na stambenom objektu)
 • Jednokratna naknada: 2%
 • Naknada za održavanje kredita: 0,3% kvartalno
Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenjliv:

 • 599/ 899 RSD mesečno
 • Trošak održavanja računa se menja jednom godišnje, i to poslednjeg radnog dana prvog kalendarskog kvartala
 • Sistemski u odnosu na promenu godišnje stope rasta potrošačke cene (podatak se zvanično objavljuje na sajtu NBS - www.nbs.rs)
 • Iznos troška održavanja računa se povećava u iznosu od 90% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 90% od visine deflacije. Na taj način izmenjeni iznos trošak održavanja računa se primenjuje u narednoj godini
 • Iznos troška održavanja računa se uvek zaokružuje na ceo broj, zaokruživanjem na nižu decimalu

Ostali troškovi:

 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 600,00 RSD osnovni izvestaj za pravno lice- preduzetnika (po jednom izveštaju),osnovi izvestaj za jemca 102,00 RSD (fizicko lice –vlasnik preduzetnik)*
 • Trošak menica: 50 RSD po menici*
 • Trošak osiguranja imovine godišnje 40 EUR*
 • Trošak osiguranja života godišnje 100 EUR*
 • Trošak procene vrednosti nekretnine 100 EUR*
 • Trošak overe založne izjave 10.080 RSD*
 • Trošak za taksu za uspostavljanje hipoteke 20.000 RSD*
 • Trošak pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga 10 EUR*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Obavezni instrumenti obezbeđenja
 • Hipoteka prvog reda na adekvatnoj nepokretnosti koja obezbeđuje ispunjenje odnosa od 1:1.25 ukoliko je stambeni objekat ili 1:2 ukoliko je poslovni objekat
 • Polisa osiguranja nepokretnosti (nad kojom se konstituiše hipoteka prvog reda) vinkulirana u korist Banke
 • Klijent je u obavezi i da dostavi i polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke
 • Pet menica overenih (potpisane i pečatirane) od strane vlasnika kao preduzetnika
 • Dve menice potpisane od strane vlasnika kao fizičkog lica
Reprezentativni primer
Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, varijabilna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak, fiksno Period otplate
100.000 EUR 4,51% 6M EURIBOR** + margina fiksna 4,75%
6,51%
1.131,60 EUR
0,30% 2% od iznosa kredita 120 meseci
1.500.000 RSD 3M BELIBOR +2,7% 8,67% 16. 446 RSD 0,30%
2% od iznosa kredita 120 meseci

 

3M BELIBOR: Vrednost 3M BELIBOR-a na dan 8.4.2019, iznosi 2,94%. 3M BELIBOR se usklađuje četiri puta godišnje, svakog 6. januara, 6. aprila, 6 jula i 6. oktobra, s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana 2 radna dana ranije. Margina je fiksna. metod obračuna kamate je proporcionalan.

**6M EURIBOR: Vrednost 6M Euribor na dan 15.12.2018, iznosi -0,237%. 6M Euribor se usklađuj dva puta godišnje, svakog 15.06. i 15.12 s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana 2 radna dana ranije. Margina je fiksna. Metod obračuna kamateje proporcionalan.

EKS je obračunata na dan 28.05.2019. godine.  Trošak menice, izveštaj kreditnog biroa, trošak osiguranja nekretnine, trošak procene nepokretnosti, trošak overe založne izjave, trošak izvoda iz zemljišnih knjiga uračunati su u obračunatu EKS.

Važne napomene

Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih u stranoj valuti (EUR, CHF) nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/ 3777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo