Hajde da izaberemo

vaša nova četiri točka

Lizing kalkulator

 • Povoljna kamatna stopa

 • Fiksna rata lizinga tokom trajanja ugovora

 • Period finansiranja do 72 meseca

Izračunajte Leasing ponudu

remove

EUR

add

EUR

EUR

remove

Meseci

add

Meseci

Meseci

remove

Procenata

add

Procenata

Procenata

Prikazani rezultati koji su Vam prezentovani na osnovu kriterijuma koje ste uneli u kalkulator su isključivo informativnog karaktera i ne obavezuju UniCredit Leasing Srbija da Vam pruži finansijsku uslugu. Obračun se prikazuje u skladu sa komercijalnim uslovima važećim u trenutku upotrebe kalkulatora, s tim da UniCredit Leasing zadržava pravo da izmeni konkretne uslove i donese konačnu ponudu u zavisnosti od procene Vaše kreditne sposobnosti.

Obračun ne uzima u obzir troškove obaveznog kasko osiguranja koje plaćate osiguravajućem društvu na ime osiguranja predmeta lizinga za vreme trajanja ugovora o lizingu.

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, želimo da Vam skrenemo pažnju da pružanje finansijske usluge koja je indeksirana u stranoj valuti nosi rizike promene iznosa mesečnih anuiteta, usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati simulaciju takve promene, kao i njihov uticaj na plan otplate.

Imajući u vidu da lizing proizvod ne može biti odobren samo na bazi parametara unetih u kalkulator, predlažemo da nam se za više informacija obratite putem mejla na adresu ucl-sales@unicreditgroup.rs

 

Detalji finansiranja

Pogodnosti i preduslovi
 • Povoljna kamatna stopa
 • Fiksna rata lizinga tokom trajanja ugovora
 • Period finansiranja do 72 meseca

 

MINIMALNI USLOVI KOJE FIZIČKO LICE TREBA DA ISPUNI PRILIKOM APLICIRANJA

 1. Starosna granica: najmanje 20 godina života u trenutku podnošenja zahteva za finansiranje, a najviše 70 godina života u trenutku isteka ugovora o lizingu

 2. Najmanje 6 meseci radnog staža i najmanje 3 meseca radnog staža kod trenutnog poslodavca

 3. Poslodavac posluje najmanje dve godine, nije u aktivnoj blokadi, odnosno nije u statusu restrukturiranja, stečaja ili likvidacije

 4. Pozitivna ocena sa aspekta obaveza sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

 5. Klijent nema docnju u UniCredit Banci i UniCredit Leasing-u

 6. Kreditna sposobnost se ocenjuje u zavisnosti od visine mesečnih primanja i obaveza korisnika lizinga
   

Pored navedenih uslova, UniCredit Leasing zadržava svako pravo da zahteva da klijent ispuni i druge zahteve u skladu sa važećim pravilima poslovanja Društva „UniCredit Leasing Srbija“ doo Beograd i zahtevima nadležnih službi Društva za odobrenje lizing plasmana.

Reprezentativan primer za dinarski keš kredit sa fiksnom kamatom stopom sa prenosom zarade - sa i bez refinansiranja

 

Valuta

EUR

Cena predmeta sa PDV-om

10.000

Ukupna uplata prilikom zaključenja ugovora

2.349,14

 

Iznos neto finansiranja

 

 

7.916,67

Period trajanja ugovora

60 meseci

Nominalna kamatna stopa

3,99%

Efektivna kamatna stopa

5,68%*

Troškovi obrade zahteva sa PDV

100

Iznos mesečne rate lizing naknade

145,76

Ukupna vrednost ugovora

9.162,37

* Cena predmeta lizinga sa PDV-om: 10.000,00 EUR; Učešće 2.083,33 EUR (20,83%); Iznos neto finansiranja 7.916,67 EUR, Period finansiranja 60 meseci; NKS 3,99% fiksna na godišnjem nivou; Trošak obrade zahteva 1,00% od nabavne cene predmeta lizinga sa PDV-om (100 EUR sa PDV-om); Iznos mesečne rate lizing naknade 145,76 EUR; Ukupan iznos kamate 829,04 EUR. Ukupan iznos koji korisnik lizinga isplaćuje za vreme trajanja ugovora (što čini zbir svih rata lizing naknade, učešća i troškova obrade zahteva) 10.928,93 EUR, uvećano za druge troškove koji padaju na teret korisnika lizinga

 

Drugi troškovi koji padaju na teret korisnika lizinga

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • PDV na kamatu (sadržan u rati lizing naknade) 165,81 EUR
 • Trošak izveštaja kreditnog biroa: 245,00 dinara za fizička lica
 • Za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu plaća se naknada pre ma vrednosti ugovora
  • za vrednost ugovora do 10.000 evra, naknada iznosi 2.000,00 dinara
  • za vrednost ugovora preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.000,00 dinara
  • za vrednost ugovora preko 200.000 evra, naknada iznosi 10.000,00 dinara
 • Naknada za ispis ugovora iz registra 1.000,00 dinara
 • Trošak menice 50,00 dinara. 
 • Troškovi kasko osiguranja koje Primalac lizinga plaća osiguravajućem društvu nisu uključeni u kalkulaciju.
Dokumentacija
Za svakog klijenta kreiramo posebnu ponudu u skladu sa željama i potrebama.  Kako biste podneli zahtev za finansiranje, preuzmite i popunite dokument u nastavku
 
 
 • Zahtev za finansiranje - Fizička lica (Preuzmi)
 • Zahtev za finansiranje - Pravna lica (Preuzmi)
 • Zahtev za finansiranje - Preduzetnici (Preuzmi)

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

Za svakog klijenta kreiramo posebnu ponudu u skladu sa željama i potrebama. Kako biste podneli zahtev za finansiranje, preuzmite i popunite dokument u nastavku

FIZIČKA LICA PDF 716 kB Download
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo