Finansijski proizvodi

Štiti pravna lica od nepovoljnog kretanja kursa. Drugim rečima, pravno lice „danas” fiksira kurs po kojem će kupovati / prodavati devize na ugovoreni dan u budućnosti.

Terminske ugovore može da potpiše i sklopi pravno lice za sve slobodno konvertibilne valute. Najduže dospeće forvarda je 18 meseci. Cena se određuje u skladu sa tržišnim uslovima.

Da bi klijent zaključio terminsku kupoprodaju deviza neophodno je da sa bankom dogovori iznos linije za obavljanje forvard transakcija, i potpiše terminski ugovor za kupoprodaju deviza koji sadrži sve detalje transakcije (valute, kurs, ročnost i datume saldiranja).

Pokrivena terminska kupoprodaja deviza se obavlja na isti način kao i klasičan forvard sa razlikom što za ovu vrstu transakcije nije potrebno uspostavljanje limita (linije za forvard), kao i što se jedna strana transakcije realizuje na dan trgovanja.

U slučaju kupovine evra za dinare cena je povoljnija, jer se dinari uplaćuju odmah, istog dana, dok valutu banka obezbeđuje na dogovoreni datum u budućnosti.

Zaštita od kamatnog rizika je osmišljena tako da na najjednostavniji način zaštiti preduzeća od kamatnog rizika, odnosno negativnog kretanja kamatnih stopa na finansijskom tržištu.

Korisnici IRS-a imaju mogućnost da varijabilne kamatne stope proistekle iz obaveza prema kreditorima, tj. bankama, drugim pravnim licima ili majkama kompanijama, koje su vezane za kretanje EURIBOR-a, zamene jednom fiksnom kamatnom stopom.

Da bi se pravna lica zaštitila od kamatnog rizika korišćenjem IRS-a, nije neophodno da budu klijenti UniCredit Banke, odnosno da prebace svoje kreditne obaveze u Banku.

Spinning wheel animation

Loading