Podrška

za razvoj poslovanja

Krediti u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme Vlade republike Srbije

Detaljnije

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2" (Službeni glasnik RS", br. 57/20 od 16.04.2020)

Krediti iz garantne šeme namenjeni su mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa sedištem u Republici Srbiji. Odobravaju se za likvidnost i obrtna sredstva a u skladu sa kriterijumima propisanim Uredbom.

  • Period otplate kredita je do 36 meseci, uz grejs period od 9 do 12 meseci.
  • Najviši iznos kredita je do 25% godišnjeg prihoda korisnika kredita iz bilansa uspeha za 2019. godinu, a najviše 3 miliona evra.
  • Nominalna kamatna stopa je 1M BELIBOR + 2,5% za kredit u dinarima, odnosno 3M EURIBOR + 3,0% za kredit u evrima.
  • Naknada 0,2% od iznosa kredita

Refinansiranje kredita kod drugih banaka i kod UniCredit Banke nije dozvoljeno, kao ni prevremena otplata postojećih kredita u portfoliju UniCredit Banke koristeći kredit iz garantne šeme.

Preduslovi
  • Klijent nije bio u stanju neizmirenja obaveza prema regulativi NBS na dan 29.02.2020. godine
  • Klijent na dan 31.12.20219 godine nije bio u teškoćama
  • Klijent nije bio u statusu neizmirenja obaveza (default status) u periodu od 12 meseci pre 29.02.2020. godine, niti je u periodu od 12 meseci pre 29.02.2020. godine Banka prema njemu preuzela mere restrukturiranja
  • Klijent nije privredno društvo nad kojim se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje i nad kojim se sprovodi postupak prinudne likvidacije
  • Klijent nema dospele a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji.
  • Klijent nije jedinica lokalne samouprave, ni pravno lice u kome Republika Srbija, autonomna pokrajna ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%.
Reprezentativni primer

Kredit za obrtna sredstva u dinarima sa varijabilnom kamtnom stopom

Iznos kredita NKS na godišnjem niovu EKS na godišnjem nivou Iznos mesečnog anuiteta (nakon grace perioda) Godišnja naknada za održavanje kredita Administrativni trošak Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita Period otplate
1.500.000 RSD 3,09%, 1M BELIBOR** + fiksna margina 2,5% 3,30% 57.614,09 RSD bez troška 0,2% od iznosa kredita 1.619.311,61 RSD 36 meseci


*Kredit je bez indeksacije
EKS je obračunata na dan 25.02.2021. godine
Trošak kreditnog biroa i menice je uračunat u prikazanu EKS
**Vrednos BELIBOR-a na dan 6.2.2021, iznosi 0,59%
1M BELIBOR se usklađuje mesečno, svakog 6. u mesecu, s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana dva radna dana ranije.
Margina je fiksna. Metod obračuna kamate je proporcionalan.

UniCredit Banka će nastaviti da pažljivo prati situaciju i deluje u najboljem interesu svih, radeći pravu stvar za sve zainteresovane strane.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo