Skip to main content

Elektronsko bankarstvo

Sve što je potrebno možete da obavite iz Vašeg preduzeća ili bilo kog mesta na svetu - udobno, brzo i jednostavno!

Da li ste računali koliko vremena gubite dok popunjavate papirne naloge, tražite mesto za parkiranje, prelistavate desetine listova izvoda?
Želite li brži uvid u stanje na Vašim računima, sigurnije poslovanje, lakšu analizu prometa?
Drugim rečima, Vašem preduzeću je potrebno elektronsko bankarstvo.

Elektronsko bankarstvo je savremeni način komuniciranja klijenata sa svojom bankom.

Svakodnevna plaćanja obavljaju se daleko brže, za samo nekoliko sekundi. Imate direktan uvid u trenutno stanje, tekući promet, kursne liste. Podatke možete koristiti za dalju obradu u nekim od programa za obračun, knjigovodstvo ili prezentacije. Sigurnost rada je zagarantovana. Sva komunikacija sa bankom je šifrovana i potpisana od strane pošiljaoca, tako da se može pratiti trag svake akcije.

Omogućite sebi set inovativnih bankarskih usluga jednostavnim klikom miša za:

 • Domaći platni promet
 • Platni promet sa inostranstvom
 • Valutiranje naloga unapred
 • Udaljeno potpisivanje naloga
 • Upit u stanje po računu u realnom vremenu
 • Prijem bankarskih izvoda po računu
 • Razmenu poruka elektronskim putem između Vas i Banke
 • Prijem kursnih lista
 • Pristup računu samo uz pomoć Internet čitača uz korišćenje korisničkog imena i lozinke

Podnesite zahtev

UniCredit e-b@nking sistem predstavlja naše lokalno rešenje u oblasti elektronskog bankarstva. To je visoko bezbedan sistem veoma lak za upotrebu koji je dizajniran u potpunosti prema vašim potrebama.

Prednosti

UniCredit e-b@nking funkcioniše kao samostalna aplikacija koja se sa Bankom povezuje samo po potrebi. Ovakav tip aplikacije se u praksi pokazao kao bolje i brže rešenje jer nije potrebno da stalno budete priključeni na internet dok radite u programu. Veliki deo operacija možete raditi nepriključeni (u offline režimu) – pripremati naloge, potpisivati ih, analizirati promet – i povezati se sa Bankom tek kada je razmena informacija zaista neophodna.

Ako imate stalnu vezu sa internetom, bančinom serveru možete pristupati preko javne mreže, ali ako internet koristite povremeno ili uopšte nemate pristup, možete se modemom povezati direktno na bančin pristupni računar, bez utroška internet vremena.

Ako imate potrebu da često menjate način pristupa UniCredit e-b@nking aplikacija Vam nudi lak način za izmenu pristupnih parametara (ako, na primer, posedujete laptop računar koji se nekad povezan na LAN, a nekad na telefonsku liniju)

UniCredit e-b@nking softver se može instalirati na bilo kojem Pentium računaru (preporučen Pentium II pa naviše) sa Windows 98/ME/2000/XP operativnim sistemom. Ovakav pristup predstavlja uštedu jer u većini slučajeva nema potrebe za dodatnim ulaganjem u računarsku opremu.

U praksi, prednosti UniCredit e-b@nking rešenja brzo dolaze do izražaja:

 • Podaci o Vašim komitentima nalaze se u elektronskom imeniku, i pri popunjavanju naloga se lako pozivaju
 • Ranije poslate naloge možete sačuvati i ponovo koristiti (redovna ili periodična plaćanja stalnim komitentima, plate i sl.)
 • Valutiranje naloga i do 30 dana unapred
 • Nalozi se mogu potpisati i sa udaljene lokacije (druge kancelarije ili druge države) uz korišćenje WEB e-banking sistema.
 • Slanje naloga ka inostranstvu (VP70), sa deviznog ili dinarskog računa (sa automatskom konverzijom)
 • Jednostavno povezivanje sa knjigovodstvenim programima (izvoz izvoda u matičnom formatu ili dostava SWIFT MT940 datoteka)
 • Elektronski nalozi za plaćanje su u svakom pogledu jeftiniji od klasičnih - papirnih

Ovlašćenja

UniCredit e-b@nking Vam pruža izuzetnu jednostavnost u dodeli ovlašćenja korisnika.

Postoje dve grupe korisnika od kojih jedna poseduje sva prava na sistemu a druga grupa poseduje sva prava osim prava potpisa.

Kategorija potpisa korisnika kao i njegovi dnevni i transakcioni limiti su direktno uslovljeni kartonom deponovanih potpisa.

Osim prava potpisa, koje može biti opciono, sledeća prava se podrazumevaju za sve korisnike:

 1. Pravo unosa naloga
 2. Pravo slanja naloga u banku
 3. Pravo preuzimanja i pregleda izveštaja pristiglih od strane Banke
 4. Pravo na osnovnu administraciju programa koja podrazumeva brisanje starih izveštaja i naloga, automatsko preuzimanje najnovijih verzija programa itd.

Osim standardnog načina potpisivanja u samoj UniCredit e-b@nking aplikaciji postoji i mogućnost udaljenog potpisivanja putem WEB e-banking interfejsa. Kod ovakvog načina potpisivanja pripremljeni nalozi mogu biti poslati u banku gde čekaju da budu potpisani.

 

Kod udaljenog potpisivanja naloga, ovlašćenik pristupa bančinom serveru sa udaljene lokacije koristeći Internet pretraživač, a potpisuje ih samo uz pomoć softvera za šifriranje, pametne kartice i čitača.

 

Tehničke karakteristike sistema

Radna stanica / Klijent:

 • Minimalna preporučena konfiguracija: PC Pentium II na 300 MHz sa najmanje 32 MB RAM
 • WINDOWS OS (95/98/ME/NT/2000/XP)
 • Pristup internetu kroz lokalnu mrežu ili modem priključen na telefonsku liniju
 • Čitač pametne kartice (obezbeđuje Banka)

Komunikacioni kanal:

 • TCP/IP, IP portovi 3600 i 3604
 • RSA 1024-bitna enkripcija (pametne kartice)

Sigurnost

UniCredit e-b@nking sistem je osmišljen imajući u vidu najviše bezbednosne standarde. Informacije koje razmenjujete sa bankom su zaštićene i ne mogu se prisluškivati, menjati ili simulirati.

 • Sva osetljiva komunikacija je šifrovana. Korišćenjem RSA algoritma dužine ključa od 1024 bita garantuje se visok nivo zaštite. Ako bi komunikacija bila presretnuta, zatečeni podaci bili bi nečitljivi, i samim tim neupotrebljivi.
 • Sve poruke (platni nalozi, upiti i sl.) se digitalno potpisuju, što Banci omogućava da identifikuje pošiljaoca i proveri integritet poruke. U PKI (Public Key Infrastructure) okruženju primalac može biti siguran ko poruku šalje i da li je ona stigla u celosti i nepromenjena.
 • Enkripcija se odvija van računara. Proces enkripcije (šifrovanja) se u potpunosti odvija na pametnoj kartici. Ne postoji mogućnost da se sa kartice pročita tajni ključ – element neophodan za ekripciju i potpisivanje. Zahvaljujući ovom mehanizmu uklonjena je opasnost da bilo koji softver (virus, trojanac ili sl.) preuzme kontrolu nad e-banking softverom, odnosno da u Vaše ime raspolaže računima.
 • Kombinovana zaštita – pametna kartica i PIN kod. Pri pokretanju programa i povezivanju sa Bankom unosi se i PIN (lični broj). Na ovaj način ste zaštićeni od situacije u kojoj kartica slučajno ostane u čitaču, a neovlašćena osoba pokuša da je zloupotrebi.

Kako da počnem?

Budući da ste odlučili da našoj Banci poverite brigu o elektronskom poslovanju Vašeg preduzeća, molimo Vas da prema priloženom uputstvu popunite neophodnu dokumentaciju i predate je savetniku zaduženom za vođenje Vašeg računa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica, molimo Vas da kontaktirate Vašeg savetnika za vođenje računa ili direktnim putem tehničku podršku službe elektronskog bankarstva.

Podnesite zahtev

Mobile Phones
M Banking

M banking usluga je dostupna samo za fizička lica.

ili ili
Spinning wheel animation

Loading