Kad je važno

vaša smo podrška

Olakšice u otplati obaveza

Detaljnije

OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OLAKŠICE U OTPLATI KREDITA

Poštovani klijenti i klijentkinje,
 

Obaveštavamo Vas da je, u skladu s Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije KOVID-19 (u daljem tekstu: Odluka), UniCredit Banka (u daljem tekstu: Banka) omogućila olakšice u otplati obaveza svojim klijentima.

Odluka propisuje da je Banka dužna da dužniku (fizičkom licu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu), na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza, ukoliko su ispunjeni svi sledeći uslovi:

 • Dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije KOVID-19
 • Dužnik na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije bio u statusu neizmirenja obaveza u Banci, u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke
 • Na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, ni jedno potraživanje od tog dužnika po osnovu obaveza nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u Banci

Za razliku od prethodna dva zastoja u otplati (koji su bili u primeni od 28. marta do 30. juna 2020. godine, odnosno od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine) koja su bila automatski primenjena na sve kreditne obaveze, nova Odluka propisuje da je neophodno da se klijenti (fizička lica, poljoprivrednici, preduzetnici i pravna lica) koji ispunjavaju sve gore navedene uslove, sami obrate Banci i podnesu Zahtev za dobijanje olakšice po jednom ili više plasmana, ukoliko imaju poteškoće u izmirivanju svojih obaveza usled pandemije KOVID-19 i dodatno ispunjavaju jedan od dole navedenih uslova predviđenih samom Odlukom.
 

Uslovi za klijente fizička lica:

 • Dužnik je na dan stupanja na snagu ove Odluke u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu (od najmanje 1.000 dinara) po osnovu bilo koje obaveze prema banci proistekle iz proizvoda na koje se ova Odluka primenjuje
 • Dužnik na dan podnošenja zahteva ima status nezaposlenog lica
  Neophodna dokumentacija: Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica ili Rešenje o prestanku radnog odnosa *
 • Dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa. Poslednji objavljeni podaci nadležnog organa su dostupni klikom na link.

Neophodna dokumentacija: U slučaju da klijent ne prima zaradu/penziju preko računa u Banci ili je račun otvorio pre manje od 3 meseca, potrebno je dostaviti Potvrdu o primanjima (tromesečni prosek) overenu od strane poslodavca za zaposlena lica ili poslednji penzioni ček za penzionere. U suprotnom, nije neophodno dostavljanje dokumentacije *

 • Stepen kreditne zaduženosti dužnika u smislu odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke prelazi 40%, a dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više procenata u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod tog dužnika u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara.

Neophodna dokumentacija: U slučaju da klijent ne prima zaradu/penziju preko računa u Banci ili je račun otvorio pre manje od 3 meseca, potrebno je dostaviti Potvrdu o primanjima (tromesečni prosek) overenu od strane poslodavca za zaposlena lica ili poslednji penzioni ček za penzionere. U suprotnom, nije neophodno dostavljanje dokumentacije *

Pored toga, dužnik ima mogućnost da dostavi Zahtev u okviru kojeg će zahtevati olakšice i obrazložiti razloge za iste. Banka, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, treba da donese odluku da li usled pandemije KOVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci.
 

Uslovi za poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva:

 • Dužnik je na dan stupanja na snagu ove Odluke u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu (za poljoprivrednike i preduzetnike najmanje 1.000 dinara, za privredna društva iznos veći od 1% potraživanja banke po proizvodu, ali ne manji od 10.000 dinara) po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koje se ova Odluka primenjuje
 • Dužnik u periodu do dana podnošenja zahteva ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini

Neophodna dokumentacija: Poslednji raspoloživi periodični finansijski izveštaji za 2020. godinu i uporedivi finansijski izveštaji za isti period u 2019. godini *

Za preduzetnike paušalce promet po računu*

Za registrovana poljoprivredna gazdinstva koja imaju finansijske izveštaje uporedni bruto bilans, a za ostala registrovana poljoprivredna gazdinstva dostavlja se uporedni promet po računu*

 • Došlo je do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije KOVID-19

Neophodna dokumentacija: Interna odluka o prestanku rada ili Rešenje sanitarne inspekcije ili Izvod APR-a odnosno dokument kojim se navedeno potvrđuje *

*Banka zadržava pravo da zahteva dodatnu dokumentaciju za procenu mogućnosti odobrenja zahteva.

Pored toga, dužnik ima mogućnost da dostavi Zahtev u okviru kojeg će zahtevati olakšice i obrazložiti razloge za iste. Banka, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, treba da donese odluku da li usled pandemije KOVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci.

Ukoliko su ispunjeni uslovi ili je Banka na osnovu obrazloženog zahteva dužnika ocenila da usled pandemije KOVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci, u skladu sa Odlukom, Banka će ponuditi sledeće olakšice koje na najbolji način i uz najmanji trošak za klijenta služe za sprovođenje Odluke:

 • Reprogram kredita: promena uslova kredita, na način da se dužniku omogući grejs period u otplati svih obaveza prema banci po tom kreditu u trajanju od šest meseci, u toku kojeg banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu, a rok otplate tog kredita se produžava na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze dužnika) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica.
 • Refinansiranje kredita: odobravanje novog kredita dužniku radi izmirenja svih obaveza koje dužnik ima prema banci po osnovu postojećeg/postojećih kredita, na način da se dužniku omogući grejs period u trajanju od šest meseci, u toku kojeg banka ne naplaćuje obaveze po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu, a da novi ugovoreni rok otplate kredita bude definisan na način da iznos anuiteta, odnosno mesečne obaveze dužnika po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica.

Za primenu obe vrste olakšica preduslov je da Banka zadrži istu vrstu, red i kvalitet postojećeg obezbeđenja, dok trošak ponovnog uspostavljanja obezbeđenja pada na teret klijenta.

Ako je dužniku odobrena olakšica u skladu sa ovom Odlukom, smatra se da je docnja u izmirivanju obaveza tog dužnika prema Banci po osnovu kredita koji se reprogramira, odnosno refinansira, prestala da teče danom podnošenja zahteva.
 

Drugi kreditni proizvodi ‒ Kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje računa mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa ovom Odlukom, samo na način da se odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu, pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi dužnik plaćao po tom proizvodu.

Kreditni proizvodi sa ugovorenim specifičnim načinom izmirenja obaveza (npr. baloon repayment, bullet repayment, revolving) mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa ovom Odlukom na način da im se odobri grejs period, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grejs perioda.

Tokom trajanja grejs perioda obračunava se kamata, a klijent se sam zahtevom opredeljuje na koji način će je plaćati:

 • Kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda se naplaćuje u toku trajanja tog perioda
 • Kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda se ne naplaćuje u toku trajanja tog perioda već se po isteku grejs perioda kamata pripisuje dugu a novi otplatni plan sačinjava na novu uvećanu glavnicu

Banka će obavestiti klijenta o njegovom zahtevu u roku od 30 dana od dana prijema zahteva na način na koji se klijent opredelio u Zahtevu. 

Banka neće naplaćivati naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa ovom Odlukom, kao ni troškove koje može imati u vezi sa tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu Zahteva klijenta, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje Banka (npr. Kreditni biro ili katastar nepokretnosti).  

Napomenuli bismo da se na obaveze dužnika po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili pokrivene garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice iz ove odluke mogu primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.
Važno je napomenuti da olakšice u otplati obaveza, u skladu sa Odlukom, mogu da budu primenjene istovremeno na više kreditnih proizvoda koje dužnik ima u korišćenju u Banci.

Ukoliko niste u mogućnosti da izmirujete svoje obaveze prema Banci, odnosno ukoliko imate poteškoće u izmirivanju tih obaveza i ispunjavate gore navedene uslove, molimo Vas da popunite Zahtev i priložite odgovarajuću dokumentaciju, najkasnije do 30. aprila 2021. godine.

Fizička lica Zahtev mogu poslati putem mejla na adresu olaksice@unicreditgroup.rs, dostaviti ga lično u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke ili poslati poštom na adresu UniCredit Banka Srbija, Jurija Gagarina 12, 11070 Beograd, sa naznakom Olakšice u otplati obaveza.

Zahtev za Poljoprivrednike i preduzetnike, kao i zahtev za privredna društva mogu se poslati putem mejla na adresu pravnalica.olaksice@unicreditgroup.rs, dostaviti ga lično u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke ili poslati poštom na adresu UniCredit Banka Srbija, Jurija Gagarina 12, 11070 Beograd, sa naznakom Olakšice u otplati obaveza.

Reprezentativni primeri

Kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda se naplaćuje u toku trajanja tog perioda

Iznos kredita 900.000 RSD
Ukupan period otplate 120 meseci 120 meseci + 6 meseci grejs perioda + 1 mesec dodatnog produženja perioda otplate
Iznos mesečne obaveze pre grejs perioda 10.338,29 RSD
Iznos mesečne obaveze tokom grejs perioda 3.485,97 RSD
Iznos mesečne obaveze nakon grejs perioda 10.256,65 RSD
Razlika u mesečnoj obavezi -81,64 RSD
Ukupna kamata koju klijent plaća bez ugovorenog grejs period od 6 meseci 365.302,71 RSD
Ukupna kamata koju klijent plaća ukoliko ugovori grejs period od 6 meseci 369.085,44 RSD
Razlika u ukupno plaćenoj kamati +3.782,73 RSD
Nominalna kamatna stopa 5,52%


Kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda se ne naplaćuje u toku trajanja tog perioda

 

Iznos kredita 900.000 RSD
Ukupan period otplate 120 meseci 120 meseci + 6 meseci grejs perioda + 3 meseca dodatnog produženja perioda otplate
Iznos mesečne obaveze pre grejs perioda 10.338,30 RSD
Iznos mesečne obaveze tokom grejs perioda 0 RSD
Iznos mesečne obaveze nakon grejs perioda 10.314,21 RSD
Razlika u mesečnoj obavezi -24,08 RSD
Ukupna kamata koju klijent plaća bez ugovorenog grejs perioda od 6 meseci 365.302,71 RSD
Ukupna kamata koju klijent plaća ukoliko ugovori grejs period od 6 meseci 374.635,20 RSD
Razlika u ukupno plaćenoj kamati +9.332,49 RSD
Nominalna kamatna stopa 5,52%

 

Kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda se naplaćuje u toku trajanja tog perioda

Iznos kredita 39.600 EUR
Ukupan period otplate 300 meseci 300 meseci otplate + 6 meseci grejs perioda
Iznos mesečne obaveze pre grejs perioda 197,99 EUR
Iznos mesečne obaveze tokom grejs perioda od 67,35 do 79,15 EUR
Iznos mesečne obaveze nakon grejs perioda 195,64 EUR
Razlika u mesečnoj obavezi -2,35 EUR
Ukupna kamata koju klijent plaća bez ugovorenog grejs period od 6 meseci 20.945,24 EUR
Ukupna kamata koju klijent plaća ukoliko ugovori grejs period od 6 meseci 20.988,67 EUR
Razlika u ukupno plaćenoj kamati +43,43 EUR
Nominalna kamatna stopa 3,08%


Kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda se ne naplaćuje u toku trajanja tog perioda

 

Iznos kredita 39.600 EUR
Ukupan period otplate 300 meseci 300 meseci otplate + 6 meseci grejs perioda + 3 meseca dodatnog produženja roka otplate
Iznos mesečne obaveze pre grejs perioda 197,99 EUR
Iznos mesečne obaveze tokom grejs perioda 0 EUR
Iznos mesečne obaveze nakon grejs perioda 195,89 EUR
Razlika u mesečnoj obavezi -2,10 EUR
Ukupna kamata koju klijent plaća bez ugovorenog grejs perioda od 6 meseci 20.945,24 EUR
Ukupna kamata koju klijent plaća ukoliko ugovori grejs period od 6 meseci 21.179,89 EUR
Razlika u ukupno plaćenoj kamati +234,65 EUR
Nominalna kamatna stopa 3,08%

 

Kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda se naplaćuje u toku trajanja tog perioda

Iznos kredita 60.000 EUR
Ukupan rok otplate 60 meseci 60 meseci otplate + 6 meseci grejs perioda
Iznos mesečne obaveze pre grejs perioda od 1.023,14 EUR do 1.114,00 EUR
Iznos mesečne obaveze tokom grejs perioda od 19,07 EUR do 21,04 EUR
Iznos mesečne obaveze nakon grejs perioda od 1.019,07 EUR do 1.001,91 EUR
Razlika u mesečnoj obavezi od -4,07 EUR do - 112,09 EUR
Ukupna kamata koju klijent plaća bez ugovorenog grejs period od 6 meseci 4.048,31 EUR
Ukupna kamata koju klijent plaća ukoliko ugovori grejs period od 6 meseci 4.168,43 EUR
Razlika u ukupno plaćenoj kamati +120,12 EUR
Nominalna kamatna stopa 2,37%


Kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda se ne naplaćuje u toku trajanja tog perioda

 

Iznos kredita 60.000 EUR
Ukupan period otplate 60 meseci 60 meseci otplate + 6 meseci grejs perioda + 1 mesec dodatnog produženja perioda otplate
Iznos mesečne obaveze pre grejs perioda od 1.023,14 EUR do 1.114,00 EUR
Iznos mesečne obaveze tokom grejs perioda 0 EUR
Iznos mesečne obaveze nakon grejs perioda od 939,27 EUR do 921,84 EUR
Razlika u mesečnoj obavezi od -83,87 EUR do - 192,16 EUR
Ukupna kamata koju klijent plaća bez ugovorenog grejs perioda od 6 meseci 4.048,31 EUR
Ukupna kamata koju klijent plaća ukoliko ugovori grejs period od 6 meseci 4.179,82 EUR
Razlika u ukupno plaćenoj kamati +131,15 EUR
Nominalna kamatna stopa 2,37%

 

Zahtevi

ZAHTEV ZA PRIMENU OLAKŠICA U OTPLATI OBAVEZA ZA FIZIČKA LICA PDF 93 kB Preuzmite
ZAHTEV ZA PRIMENU OLAKŠICA U OTPLATI OBAVEZA ZA POLJOPRIVREDNIKE I PREDUZETNIKE PDF 83 kB Preuzmite
ZAHTEV ZA PRIMENU OLAKŠICA U OTPLATI OBAVEZA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA PDF 83 kB Preuzmite
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo