Kad je važno

vaša smo podrška

Ponuda o zastoju u otplati

Detaljnije

 

Ponuda o zastoju u otplati obaveza za korisnike UniCredit Banke u skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije Kovid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (Službeni glasnik RS, br.103/20)

 

 

Poštovani klijenti i klijentkinje,

Zdravlje i dobrobit klijenata i zaposlenih su ključni prioriteti UniCredit Banke Srbija.

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije Kovid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, (u daljem tekstu: Odluka), UniCredit Banka će uvesti moratorijum, odnosno zastoj u otplati obaveza za korisnike fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva (u daljem tekstu: Klijenti), počevši od 1.avgusta 2020. godine. Objavom ponude zastoja u otplati obaveza, na internet stranici banke, smatra se da je ponuda dostavljena svim Klijentima. Ovom Odlukom je propisano da se zastoj u otplati primenjuje na obaveze dužnika koje dospevaju od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine. Izuzetno, ukoliko klijent nije izmirio obaveze dospele u julu 2020. godine, primenjuje se i na njegove neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine. Zastoj u otplati se odnosi  na kreditne obaveze dužnika, kao što su obaveze po kreditima, kreditnim karticama i slično. Moratorijum se ne primenjuje na naknade za usluge banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl. Po prestanku moratorijuma, period otplate kredita će biti produžen za 2 meseca, dok će ugovorena redovna kamata, obračunata za period trajanja moratorijuma, biti ravnomerno raspoređena na preostali period otplate duga.

Ovaj moratorijum stupa na snagu 1. avgusta i ukoliko želite da se isti primeni na Vaše obaveze prema banci, nije potrebno da o istom obavestite banku, kao ni da dolazite u ekspozituru, već će banka smatrati da ste sa istom saglasni, bez obaveze zaključenja aneksa bilo kog ugovora.

S druge strane, ukoliko želite da nastavite da otplaćujete svoje obaveze ugovorenom dinamikom bez zastoja u otplati, neophodno je da o tome obavestite UniCredit Banku najkasnije do 10. avgusta, isključivo na jedan od sledećih načina:

- za korisnike fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike

· putem mejla zastojuotplati@unicreditgroup.rs

· putem pošte, slanjem Zahteva na adresu UniCredit Banka, Jurija Gagarina 12, 11070 Novi Beograd sa naznakom Zastoj u otplati ili podnošenjem istog lično u ekspozituri banke

- za privredna društva

·        molimo vas da kontaktirate vašeg saradnika za rad sa klijentima

Prilikom dostave zahteva u ovom smislu, neophodno je da navedete Vaše identifikacione podatke i kreditne plasmane za koje želite da nastavite redovno da otplaćujete obaveze. Ukoliko Vam je jednostavnije, Zahtev možete preuzeti OVDE i popuniti ga, a zatim poslati elektronskom ili regularnom poštom. Privredna društva Zahtev mogu preuzeti OVDE i isti dostaviti banci uz potpis od strane zakonskog zastupnika, odnosno ovlašćenog lica- zastupnika privrednog društva registrovanog na APR-u i overu pečatom, ukoliko privredno društvo koristi pečat u poslovanju sa bankom. Napominjemo da je neophodno da zahtev bude upućen isključivo lično od strane korisnika ili ovlašćenog zastupnika za privredna društva, te da zahteve podnete od strane trećih lica banka neće prihvatati bez adekvatnog ovlašćenja datog od strane korisnika.

Ujedno napominjemo da UniCredit Banka neće obračunavati zateznu kamatu na neizmirena potraživanja koja dospevaju tokom zastoja u otplati i neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja. Takođe, banka neće naplaćivati bilo kakvu naknadu ili trošak u vezi sa primenom ovih propisa.
Ističemo da se tokom trajanja moratorijuma, za kreditne obaveze obuhvaćene istim, obustavlja naplata obaveza automatskim zaduženjem tekućih računa klijenata, kod kojih plasmana je takav vid naplate obaveza ugovoren, shodno čemu banka neće vršiti ovaj vid naplate, niti će postojati mogućnost plaćanja obaveza od strane korisnika ukoliko klijent nije izričito od banke tražio izuzeće iz primene moratorijuma na način utvrđen ovom ponudom.

U skladu sa odredbama Odluke banka će obustaviti i trajne naloge za sve plasmane koji se otplaćuju putem trajnog naloga, ukoliko je obaveza obuhvaćena moratorijumom. Svim klijentima koji odbiju moratorijum, banka će ponovo aktivirati trajne naloge i nastaviti sa redovnom naplatom obaveza na ovaj način.

Napominjemo da za sve mesečne obaveze koje se izmiruju putem administrativne zabrane poslodavci klijenata, odnosno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje treba da obustave postupanje u smislu prenosa sredstava na kreditne partije klijenata na čije obaveze je primenjen moratorijum.

Ukoliko poslodavac klijenta ipak izvrši prenos sredstava po osnovu administrativne zabrane, a klijent je prihvatio moratorijum, banka će u najkraćem roku, istog dana, omogućiti klijentu raspolaganje tim sredstvima odobrenjem istih tekućem računu klijenta.

Detalji ponude
 

Informacije za korisnike fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike:
 

KREDITI
 

U skladu sa odredbama Odluke, radi adekvatne primene iste, banka će tokom trajanja moratorijuma obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove Odluke. Po prestanku moratorijuma, obračunata redovna kamata ravnomerno će biti raspoređena na period otplate kredita i drugih proizvoda i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.

Ovo je osnovni model koji će, u skladu sa Odlukom, biti automatski primenjen na sve obaveze tokom trajanja moratorijuma. Napominjemo da će odmah po isteku moratorijuma biti naplaćene ugovorene naknade koje su dospevale na naplatu tokom perioda trajanja istog.

Primer:

• Ukoliko klijent ima dospeće anuiteta 5. u mesecu, prva obaveza nakon moratorijuma dospeva na naplatu 5.oktobra 2020. godine

Klijenti tokom perioda trajanja moratorijuma imaju mogućnost da promene svoju odluku, odnosno da inicijalno prihvaćeni moratorijum odbiju u nekom trenutku ili naknadno traže primenu moratorijuma koji su inicijalno odbili što je neophodno da urade isključivo pisanim putem, mejlom na adresu zastojuotplati@unicreditgroup.rs ili putem pošte, slanjem zahteva na adresu UniCredit Banka, Jurija Gagarina 12, 11070 Novi Beograd sa naznakom Zastoj u otplati, pri čemu se ovakav zahtev može odraziti na plasman isključivo od dana prijema istog od strane banke, dok retroaktivna primena neće biti moguća.

Neplaćene obaveze po kreditima koje su dospele na naplatu pre početka primene moratorijuma, osim obaveza koje su dospele na naplatu u julu mesecu 2020. godine, a klijent iste nije otplatio pre početka primene moratorijuma,  koje se neće naplaćivati tokom trajanja moratorijuma shodno odredbama Odluke, dospevaju u celosti na naplatu odmah po prestanku trajanja moratorijuma i neće biti pripisane glavnici duga, niti će se vršiti raspoređivanje ovih obaveza na preostali period otplate. Napomenuli bismo da će korisnicima koji imaju ovaj vid dugovanja po prestanku trajanja moratorijuma biti nastavljena evidencija docnje u otplati obaveza, kao i da će banka ponovo uvesti obračun zatezne kamate na sve dospele obaveze, a koji obračun je bio obustavljen tokom trajanja primene moratorijuma.
Reprezentativne primere možete pogledati OVDE
 

DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA
 

Za klijente na čije obaveze bude primenjen moratorijum, a tokom perioda trajanja istog ističe ugovor na osnovu koga je odobreno dozvoljeno prekoračenje, banka će produžiti period raspoloživosti za 2 meseca u odnosu na datum isteka konkretnog ugovora o dozvoljenom prekoračenju.  Preporuka za ove klijente je da se po prestanku moratorijuma, u što kraćem roku, obrate banci sa novim zahtevima za odobrenje dozvoljenog prekoračenja u cilju zaključenja novih ugovora u tom smislu, odnosno da se obrate banci sa zahtevom za ukidanje dozvoljenog prekoračenja, ukoliko proizvod ne žele dalje da koriste i nije im potrebna olakšica u vidu produženog perioda raspoloživosti. Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu banka će obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.
 

KREDITNE KARTICE
 

Tokom trajanja zastoja u otplati (od 1.08.2020. godine do 30.09.2020.godine) koji je predviđen Odlukom banka će obustaviti automatsku naplatu obaveza po kreditnim karticama direktnim zaduženjem tekućih računa ili računa za otplatu ovih obaveza, te će korisnici moći da vrše uplate isključivo na jedan od način koji je naznačen na izvodu po kreditnoj kartici.

 

Ukoliko korisnik kartice nije prihvatio Zastoj u otplati (tako što se  banci u predviđenom roku obratio zahtevom za izuzeće iz primene moratorijuma) potrebno je da  samostalno izvrši uplatu svojih dospelih obaveza u toku perioda moratorijuma (za mesec juli i avgust), na račun koji je naveden na Uplatnici na Izvodu po kreditnoj kartici, na jedan od opisanih načina.

 

Ukoliko je korisnik kartice prihvatio Zastoj u otplati (banci nije uputio zahtev da obaveze po kreditnoj kartici budu izuzete iz primene Zastoja u otplati) nema obavezu uplate svojih dospelih obaveza (saglasno Izvodu za mesec juli 2020. godine), ali ukoliko ipak želi da ih izmiri, potrebno je da samostalno izvrši uplatu svojih dospelih obaveza, na račun koji je naveden na Uplatnici na Izvodu po kreditnoj kartici. Uplatom sredstava  zatvaraju se dospele obaveze u julskom obračunskom periodu i uvećava se raspoloživo stanje po kreditnoj kartici za dalje korišćenje. U slučaju da obavezu dospelu prema izvodu za mesec jul 2020. godine izmirite u celosti o roku dospeća ili zaključno sa 31.08.2020. godine, smatraće se da želite nastavak redovne otplate obaveza i shodno Odluci, moratorijum neće biti primenjen na Vaše obaveze, tako da će i za mesec avgust biti kreiran Izvod u standardnoj formi.

Za sve kreditne kartice na koje je primenjen moratorijum, tokom trajanja istog, banka će korisnicima dostavljati izvode informativnog karaktera, bez naznake dospelih obaveza i datuma dospeća. Sve naknade po osnovu kreditnih kartica, koje nastanu tokom trajanja moratorijuma, biće naplaćene u celosti po završetku moratorijuma. Takođe, obaveze dospele na naplatu u julskom obračunskom periodu, ukoliko nisu plaćene usled primene moratorijuma, u celosti će biti naplaćene po isteku moratorijuma zajedno sa dospelim obavezama tokom trajanja moratorijuma.

Napominjemo da će ugovorena kamata obračunata tokom perioda primene moratorijuma po završetku istog biti podeljena na dve rate (shodno trajanju moratorijuma) i iskazana na izvodu koji će korisnicima biti dostavljen po okončanju moratorijuma.

Takođe, sve obaveze korisnika po osnovu obračunate ugovorene kamate i naknada, preko ugovorenog kreditnog limita, dospevaju na naplatu odmah po okončanju moratorijuma u celosti.
Reprezentativne primere možete pogledati OVDE
 

Informacije za korisnike privredna društva:
 

KREDITI
 

Banka će tokom trajanja moratorijuma obračunavati (ugovorenu) redovnu kamatu na nedospele obaveze, koja bi shodno ugovornim odredbama bila obračunata da nije primenjen moratorijum, pri čemu se redovna (ugovorena) kamata obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Po prestanku moratorijuma, redovna kamata će biti raspoređena na period otplate kredita i neće biti pripisana glavnici duga, a period otplate će biti produžen za period trajanja moratorijuma.

Zatezna kamata, obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela, pre početka primene moratorijuma ravnomerno će biti raspoređena na period otplate i neće biti pripisana glavnici duga.
Reprezentativne primere možete pogledati OVDE
 

KREDITNE KARTICE
  

Tokom trajanja zastoja u otplati (od 1.08.2020. godine do 30.09.2020.godine) koji je predviđen Odlukom banka će obustaviti automatsku naplatu obaveza po kreditnim karticama direktnim zaduženjem tekućih računa ili računa za otplatu ovih obaveza, te će korisnici moći da vrše uplate isključivo na jedan od način koji je naznačen na izvodu po kreditnoj kartici.
Reprezentativne primere možete pogledati OVDE

 

Ukoliko korisnik kartice nije prihvatio Zastoj u otplati (tako što se  banci u predviđenom roku obratio zahtevom za izuzeće iz primene moratorijuma) potrebno je da  samostalno izvrši uplatu svojih dospelih obaveza u toku perioda moratorijuma (za mesec juli i avgust), na račun koji je naveden na Uplatnici na Izvodu po kreditnoj kartici, na jedan od opisanih načina.

 

Ukoliko je korisnik kartice prihvatio Zastoj u otplati (banci nije uputio zahtev da obaveze po kreditnoj kartici budu izuzete iz primene Zastoja u otplati) nema obavezu uplate svojih dospelih obaveza (saglasno Izvodu za mesec juli 2020. godine), ali ukoliko ipak želi da ih izmiri, potrebno je da samostalno izvrši uplatu svojih dospelih obaveza, na račun koji je naveden na Uplatnici na Izvodu po kreditnoj kartici. Uplatom sredstava  zatvaraju se dospele obaveze u julskom obračunskom periodu i uvećava se raspoloživo stanje po kreditnoj kartici za dalje korišćenje. U slučaju da obavezu dospelu prema izvodu za mesec jul 2020. godine izmirite u celosti o roku dospeća ili zaključno sa 31.08.2020. godine, smatraće se da želite nastavak redovne otplate obaveza i shodno Odluci, moratorijum neće biti primenjen na Vaše obaveze, tako da će i za mesec avgust biti kreiran Izvod u standardnoj formi.

Za sve kreditne kartice na koje je primenjen moratorijum, tokom trajanja istog, banka će korisnicima dostavljati izvode informativnog karaktera, bez naznake dospelih obaveza i datuma dospeća. Sve naknade po osnovu kreditnih kartica koje nastanu tokom trajanja moratorijuma, biće naplaćene u celosti po završetku moratorijuma. Takođe, obaveze dospele na naplatu u julskom obračunskom periodu, ukoliko nisu plaćene usled primene moratorijuma, u celosti će biti naplaćene po isteku moratorijuma zajedno sa dospelim obavezama tokom trajanja moratorijuma.

Napominjemo da će ugovorena kamata obračunata tokom perioda primene moratorijuma po završetku istog biti podeljena na dve rate (shodno trajanju moratorijuma) i iskazana na izvodu koji će korisnicima biti dostavljen po okončanju moratorijuma.

Takođe, sve obaveze korisnika po osnovu obračunate ugovorene kamate i naknada, preko ugovorenog kreditnog limita, dospevaju na naplatu odmah po okončanju moratorijuma u celosti.
 

DOKUMENTARNO POSLOVANJE (GARANCIJE, AKREDITIVI I SLIČNO)

Za klijente, korisnike proizvoda po garancijskim i dokumentarnim poslovima, naplata neće biti aktivna do isteka moratorijuma.
 

DOZVOLJENO PREKORAČENJE
 

Za klijente koji će prihvatiti moratorijum, a tokom perioda trajanja istog će isteći ugovor na osnovu koga je odobreno dozvoljeno prekoračenje, banka će produžiti period raspoloživosti za 2 meseca u odnosu na datum isteka konkretnog ugovora o dozvoljenom prekoračenju. Preporuka za ove klijente je da se po prestanku moratorijuma, u što kraćem roku, obrate banci sa novim zahtevima za odobrenje dozvoljenog prekoračenja u cilju zaključenja novih ugovora u tom smislu, odnosno da se obrate banci sa zahtevom za ukidanje dozvoljenog prekoračenja, ukoliko proizvod ne žele dalje da koriste i nije im potrebna olakšica u vidu produženog perioda raspoloživosti. Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu banka će obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.
 

Obaveštavamo sve korisnike da u skladu sa Odlukom, po okončanju moratorijuma, klijenti imaju mogućnost da obaveze obuhvaćene moratorijumom izmire delimično ili u celosti i to:

• Izmire sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma (glavnicu i redovnu kamatu), bez produženja inicijalnog perioda otplate kredita

• Izmire samo deo anuiteta koji nisu naplaćeni tokom moratorijuma koji se odnosi na redovnu kamatu uz produženje perioda otplate kredita za broj meseci koji odgovara broju anuiteta na koje je moratorijum i primenjen. Opcija jednokratne otplate obračunate redovne kamate tokom trajanja perioda moratorijuma je dostupna i korisnicima kreditnih kartica na koje je bio primenjen moratorijum.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa primenom predmetne Odluke možete se obratiti Kontakt centru UniCredit Banke, telefonom na broj 011 3777 888, svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

UniCredit Banka će nastaviti da pažljivo prati situaciju i deluje u najboljem interesu svih, radeći pravu stvar za sve zainteresovane strane.
 

Vaša UniCredit Banka

U Beogradu, 31.7.2020. godine

Zahtevi za izuzeće iz moratorijuma

ZAHTEV ZA IZUZEĆE IZ MORATORIJUMA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNICI PDF 59 kB Preuzmite
ZAHTEV ZA IZUZEĆE IZ MORATORIJUMA PRAVNA LICA PDF 45 kB Preuzmite
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo