Kad je važno

vaša smo podrška

Olakšice u otplati lizinga

Detaljnije

OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OLAKŠICE U OTPLATI LIZINGA

Poštovani primaoci lizinga,

Obaveštavamo Vas da je u skladu sa Odlukom NBS o dopunama Odluke o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, koja je stupila na snagu dana 13.03.2021. godine, dopunjen uslov pod kojim se, na zahtev primaoca lizinga, može odobriti olakšica.

Pored do sada postojećih uslova, zahtev za lizing olakšicom mogu podneti i primaoci lizinga koji su na dan 28.02.2021. godine bili u docnji dužoj od 30 dana po bilo kojoj obavezi iz lizing ugovora.

Za bliže informacije molim Vas da pogledate Obaveštenje u nastavku.

 

Uslovi za fizička lica:

 • Primalac lizinga je na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine u docnji dužoj od 30 dana po osnovu bilo koje obaveze prema davaocu lizinga proistekle po osnovu ugovora o lizingu
 • Primalac lizinga na dan podnošenja zahteva ima status nezaposlenog lica
 • Primalac lizinga je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa
 • Primalac lizinga je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod koji ne prelazi 120.000 dinara i koji je manji za 10% ili više procenata u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, a iznos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza primaoca lizinga prelazi 40% prosečnog neto mesečnog prihoda primaoca lizinga u poslednja tri meseca
 • Davalac lizinga je na osnovu obrazloženog zahteva primaoca lizinga, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenio da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja primaoca lizinga i time na mogućnost tog primaoca lizinga da uredno izmiruje svoje obaveze prema davaocu lizinga
   

Uslovi za poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva:

 • Primalac lizinga je na dan 15.12.2020, odnosno na dan 28.02.2021. godine u docnji dužoj od 30 dana po osnovu bilo koje obaveze prema davaocu lizinga proistekle po osnovu ugovora o lizingu
 • Primalac lizinga u periodu do dana podnošenja zahteva ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini
 • Došlo je do prekida poslovanja primaoca lizinga u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19
 • Davalac lizinga je na osnovu obrazloženog zahteva primaoca lizinga, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenio da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja primaoca lizinga i time na mogućnost tog primaoca lizinga da uredno izmiruje svoje obaveze prema davaocu lizinga
   

Napominjemo da se olakšica ne odobrava automatski već je neophodno da se obratite Lizingu putem kanala komunikacije navedenog u ovom obaveštenju uz podnošenje prateće dokumentacije definisane Zahtevom za odobrenje kojim dokazujete ispunjenje najmanje jednog od gore navedenih uslova, a koji je prouzrokovan pandemijom COVID-19.
Olakšica se, u skladu sa Odlukom NBS, može primeniti samo na ugovore odobrene pre 15.12.2020. 

Ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Odlukom Lizing će odobriti olakšicu u vidu reprograma na sledeći način:

 • Mogućnost primene grejs perioda u trajanju od šest meseci u otplati obaveza prema Lizingu.
 • U toku grejs perioda, Lizing ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, a u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu na celokupan ostatak duga.
 • Rok otplate lizinga produžava se tako da iznos mesečnog anuiteta (mesečne obaveze primaoca lizina)  po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica.
 • Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica, kao što su visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i slično, ne mogu biti nepovoljniji po klijenta u odnosu na ranije ugovorene uslove.

Tokom trajanja grejs perioda obračunava se kamata, a primalac lizinga se prilikom podnošenja zahteva, a najkasnije pre potpisivanja aneksa, sam opredeljuje za jedan od sledećih načina plaćanja ove kamate:

 • kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda se naplaćuje mesečno u toku trajanja tog perioda, ili
 • kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda se ne naplaćuje u toku trajanja tog perioda već se po isteku grejs perioda kamata pripisuje glavnici (neplaćenoj neamortozivanoj vrednosti predmeta lizinga) čime dolazi do uvećanja glavnice duga, a na koju se obračunava ugovorena kamatna stopa.

Lizing je dužan da o zahtevu primaoca lizinga odlučli i o toj odluci obavesti primaoca lizinga najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema kompletnog zahteva.

Ako je Primaocu lizinga odobrena olakšica u skladu sa ovom odlukom, smatra se da je docnja u izmirivanju obaveza tog primaoca lizinga prema Lizingu po osnovu ugovora o lizingu koji se reprogramira, prestala da teče danom podnošenja kompletnog zahteva (sa pratećom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova).

Olakšica se primenjuje samo uz potpisivanje Aneksa ugovora, a koji primalac lizinga mora potpisati u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja, u suprotnom smatraće se da je primalac lizinga odustao od zahteva.

Ukoliko usled pandemije COVID-19 niste u mogućnosti da izmirujete svoje obaveze prema Lizingu, imate poteškoće u izmirivanju tih obaveza i ispunjavate neki od navedenih uslova, molimo Vas da najkasnije do 30.04.2021. godine popunite i podnesete:

*Napominjemo da je neophodno da zahtev bude podnet isključivo lično od strane korisnika ili ovlašćenog zastupnika za privredna društva, te da zahteve podnete od strane trećih lica Lizing neće prihvatati bez adekvatnog ovlašćenja datog od strane korisnika, a kao datum prijema zahteva smatraće se datum dostavljanja uredno popunjenog i potpisanog zahteva uz odgovarajuću neophodnu dokumentaciju.
 

Zahtev možete poslati putem mejla na adresu lizingolaksice@unicreditgroup.rs ili poštom na adresu UniCredit Leasing Srbija doo, Jurija Gagarina 12, 11070 Beograd sa napomenom: Zahtev za olakšicom.   

Radi lakšeg razumevanja, obračun primene grejs perioda pojašnjen je u sledećem reprezentantivnom primeru Ugovora koji zaključen na period od 60 meseci sa mesečnim plaćanje i ugovorenom kamatom od 1,99%. Prva rata lizing naknade je dospela 15.03.2018. godine. Iznos neto finansiranja je 9.720,00 EUR. Na konkretnom primeru grejs period od 6 meseci je stupio na snagu nakon dospele i plaćene 34. rate (15.12.2020.) i počeo sa primenom od 35. rate (15.01.2021.). Prva rata nakon grejs perioda dospeva: 15.07.2021. godine

 

Elementi obračuna Ako se ne koristi grejs period Po isteku grejs perioda, sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda Po isteku grejs perioda, sa kapitalizacijom kamate
Period otplate 60 meseci 66 meseci 66 meseci
Ukupna kamata grejs perioda - 43,56 EUR 43,56 EUR - dodaje se na preostalu glavnicu
Dodatni PDV - 8,70 EUR 9,66 EUR
Preostala glavnica na početku grejs perioda 4.330,98 EUR 4.330,98 EUR 4.374,54 EUR
Iznos ukupne kamate koju korisnik plaća 499,80 EUR 543,36 EUR 504,36 EUR
Broj mesečnih rata 60 60 61 (jedna rata više)
Iznos rate 170,33 EUR Iznos nove, 35. rate, kao i svih narednih rata 170,33  EUR Iznos nove, 35. rate, kao i svih narednih rata 165,81 EUR
Ukupan iznos rata koje će korisnik platiti 10.219,80 EUR 10.219,80 EUR 10.268,09 EUR
Ukupna razlika - 52,26 EUR 57,95 EUR

 

Vaš UniCredit Leasing Srbija d.o.o.

U Beogradu, 18.03.2021. godine

Zahtevi za olakšice

ZAHTEV ZA OLAKŠICU - FIZIČKA LICA PDF 57 kB Preuzmite
ZAHTEV ZA OLAKŠICU - POLJOPRIVREDNICI PREDUZETNICI I PRAVNA LICA PDF 52 kB Preuzmite
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo