Trgovanje, kupovina i prodaja deviza

Uspešnim i ambicioznim kompanijama nudimo paket savremenih finansijskih instrumenata koji će u velikoj meri olakšati postizanje planiranih ciljeva.

Odeljenje trgovanja je sastavni deo Sektora međunarodnih tržišta UniCredit Banke koji obavlja poslove trgovine valutama, depozitima i hartijama od vrednosti na međubankarskom tržištu.

Zahvaljujući postignutim rezultatima u trgovini valutama, depozitima i hartijama od vrednosti na međubankarskom tržištu, UniCredit Banka je u ovom segmentu poslovanja zauzela poziciju lidera na finansijskom tržištu Srbije.

Odeljenje trgovanja UniCredit Banke, pored visoke profesionalnosti zaposlenih, karakteriše i kreiranje tržišnih cena, uloga „market mejkera“ na domaćem tržištu, stalno predviđanje tržišnih kretanja i poštovanje pravila tržišnog poslovanja.

Izdvajamo iz ponude

 • FX konverzije
 • Forward transakcije
 • Swap transakcije
 • Repo operacije
 • Trezorske zapise Ministarstva finansija
 • Depozite

 

Kontakti

Ivan Živaljević

Rukovodilac Službe za trgovanje finansijskim proizvodima i  treasury aktivnosti

+381 11 3770 902

ivan.zivaljevic@unicreditgroup.rs

 

Miloš Dašić

Senior Dealer

+381 11 3021 334

milos.dasic@unicreditgroup.rs

 

Dragan Kresojević

Broker

+381 11 3770 900

dragan.kresojevic@unicreditgroup.rs

Šta je kursni rizik?

Rizik promene vrednosti investicije (uvezene/izvezene robe, deviznog kredita) usled promena deviznih kurseva.

Unicredit Banka Srbija nudi sledeće proizvode za zaštitu od kursnog rizika:

Terminska kupoprodaja deviza (forvard) štiti pravna lica od nepovoljnog kretanja kursa. Drugim rečima, pravno lice „danas” fiksira kurs po kojem će kupovati / prodavati devize na ugovoreni dan u budućnosti. Terminske ugovore može da potpiše i sklopi pravno lice za sve slobodno konvertibilne valute. Najduže dospeće forvarda je 18 meseci. Cena se određuje u skladu sa tržišnim uslovima. Da bi klijent zaključio terminsku kupoprodaju deviza neophodno je da sa bankom dogovori iznos linije za obavljanje forvard transakcija, i potpiše terminski ugovor za kupoprodaju deviza koji sadrži sve detalje transakcije (valute, kurs, ročnost i datume saldiranja).

Pokrivena terminska kupoprodaja deviza (pokriveni ili kvazi forvard) se obavlja na isti način kao i klasičan forvard sa razlikom što za ovu vrstu transakcije nije potrebno uspostavljanje limita (linije za forvard), kao i što se jedna strana transakcije realizuje na dan trgovanja. U slučaju kupovine evra za dinare cena je povoljnija, jer se dinari uplaćuju odmah, istog dana, dok valutu banka obezbeđuje na dogovoreni datum u budućnosti.

Koje su prednosti za uvoznike?

 • Eliminisanje kursnog rizika odnosno kursnih razlika
 • Mogućnost kontrolisanja rashoda i planiranja prihoda
 • Povećanje prodaje - Prodavci koji fakturišu robu vezujući svoja potraživanja za stranu valutu beleže pad prodaje, jer se u uslovima neizvesnosti kupci najčešće opredeljuju za prodavce koji svoju robu fakturišu u dinarima. Znajući unapred kurs, pravno lice može dinarski da fakturiše svojim kupcima, bez bojazni da će ostvariti negativne kursne razlike.

Koje su prednosti za izvoznike?

 • Eliminisanje kursnog rizika odnosno kursnih razlika
 • Mogućnost kontrolisanja rashoda i planiranja prihoda
 • Prodajom deviza unapred ostvaruje se viši kurs od trenutnog, tržišnog kursa

Kontakt

Vojislav Stefanović

Rukovodilac Službe za prodaju finansijskih proizvoda

+ 381 11 3770 901

vojislav.stefanovic@unicreditgroup.rs

UniCredit Banka Vam predstavlja jedinstvene finansijske proizvode na bankarskom tržištu Srbije namenjene pravnim licima.

Zamena kamatnih stopa (Interest Rate Swap - IRS) je osmišljena tako da na najjednostavniji način zaštiti preduzeća od kamatnog rizika, odnosno negativnog kretanja kamatnih stopa na finansijskom tržištu. Korisnici IRS-a imaju mogućnost da varijabilne kamatne stope proistekle iz obaveza prema kreditorima, tj. bankama, drugim pravnim licima ili majkama kompanijama, koje su vezane za kretanje EURIBOR-a ili CHF LIBOR-a, zamene jednom fiksnom kamatnom stopom.

Da bi se pravna lica zaštitila od kamatnog rizika korišćenjem IRS-a, nije neophodno da budu klijenti UniCredit Banke, odnosno da prebace svoje kreditne obaveze u ovu Banku.

Kamatna opcija (CAP) omogućava korisniku kredita vezanog za varijabilnu kamatnu stopu (EURIBOR ili LIBOR) da fiksira maksimalnu kamatnu stopu koju će efektivno plaćati umesto varijabilne kamatne stope.

 

Kontakt

Vojislav Stefanović

Rukovodilac Službe za prodaju finansijskih proizvoda

+ 381 11 3770 901

vojislav.stefanovic@unicreditgroup.rs

UniCredit Banka svim korporativnim klijentima nudi mogućnost kupovine i prodaje deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima.

Korporativni klijenti mogu izvršiti kupovinu ili prodaju deviza, po kursu koji se dogovara sa dilerima UniCredit Banke, svakim radnim danom od 9 do 16.30 časova.

 

Kontakt

Vojislav Stefanović

Rukovodilac Službe za prodaju finansijskih proizvoda

+ 381 11 3770 901

vojislav.stefanovic@unicreditgroup.rs

Spinning wheel animation

Loading