Krediti obezbeđeni garancijom iz EDIF programa

EU

Evropski investicioni fond i UniCredit Bank Srbija, potpisali su garantni sporazum za pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji u okviru Programa za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana (WB EDIF). Finansiranje se oslanja na garanciju izdatu u okviru Programa za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana, obezbeđenu od strane Evropske unije.

Ovaj program je namenjen malim i srednjim preduzećima i omogućava kompanijama lakši pristup finansijskim sredstvima uz mogućnost dobijanja niže cene kredita i relaksiranijih uslova prilikom uzimanja sredstava obezbeđenja. Cilj je da program stimuliše investicije u sektoru malih i srednjih preduzeća kako bi pospešio učinak ovih kompanija koje imaju veliki uticaj na razvoj privrede u celini.

Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana

Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana (WB EDIF) promoviše nastanak i razvoj inovativnih i visoko potencijalnih preduzeća, kao i stvaranje regionalnog Venture Capital tržišta.

Glavni ciljevi ovog Programa su poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća, kao i uspostavljanje četiri komplementarna mehanizma podrške malim i srednjim preduzećima:

 • Fond za inovativna preduzeća – fond rizičnog kapitala za finansiranje inovatnih malih i srednjih preduzeća u početnoj fazi razvoja
 • Fond za razvoj preduzeća – fond privatnog kapitala koji će se fokusirati na već uspostavljena mala i srednja preduzeća koja imaju visok potencijal za rast
 • Garancija na kreditni portfolio – koja će značajno poboljšati mogućnosti malih i srednjih preduzeća za pristup finansiranju od banke, kao i potencijalno smanjenje troškova zaduživanja.
 • Kreditna linija za tehničku podršku - koja ima za cilj da unapredi regulatorni okvir za podršku inovativnih malih i srednjih preduzeća sa visokim potencijalom rasta i da stimuliše tržište rizičnog kapitala.

Evropski investicioni fond

Evropski investicioni fond (EIF) osnovan 1994. godine, je agencija Evropske unije za finansiranje malih i srednjih preduzeća.
Misija Evropskog investicionog fonda je da podrži evropska mala i srednja preduzeća kroz obezbeđivanje pristupa finansijama. EIF razvija i pospešuje preduzetništvo, garancije i mikrofinansijske instrumente koji posebno targetiraju segment malih i srednjih preduzeća. U toj ulozi EIF potpomaže i ciljeve EU u podršci inovacijama, istraživanju i razvoju, preduzetništvu rastu i zapošljavanju.

Prihvatljivi proizvodi su investicioni krediti i finansiranje obrtnog kapitala (revolving nije dozvoljen)

 • Maksimalni iznos kredita za mala i srednja preduzeća je 500.000 EUR (ili protivvrednost u domaćoj valuti)
 • Potencijalni korisnici kredita su preduzetnci, mala i srednja preduzeća u skladu sa definicijom Evropske unije
 • Ugovoreni volumen portfolia na nivou banke je 30 miliona evra
 • Plan otplate (amortizing ili bullet)
 • Dospeće:
  • Minimalno 12 meseci
  • Maksimalno na dan ili pre 31. maja 2023. (uključujući i grejs period, ako ga ima)
 • Malo i srednje poduzeća ne može biti start-up (primenjivaće se start-up definicija banke)

Projekti vezani za sledeće sektore se ne mogu finansirati iz EIF linije

 • Sektor u vezi sa kockarskim aktivnostima i pratećom opremom
 • Proizvodnja, prerada i distribucija duvana
 • Aktivnosti koje se odnose na upotrebu živih životinja u eksperimentalne i naučne svrhe ukoliko nije moguće garantovati usklađenost sa odredbama „Konvencije Saveta Evrope o zaštiti kičmenjaka pri njihovom korišćenju u eksperimentalne i druge naučne svrhe”
 • Aktivnosti koje imaju uticaj na životnu sredinu
 • Sektori koji se smatraju etički ili moralno kontroverznim (npr. istraživanja koja se odnose na kloniranje ljudi)
 • Sektor proizvodnje oružja i municije, vojne ili policijske opreme ili infrastrukture, kao i opreme i infrastrukture kojima se ograničavaju lična prava i slobode (npr zatvori, pritvorske jedinice bilo kog tipa)

Investicije moraju biti u skladu sa pravilima EU o zaštiti životne sredine i nabavkama.

Mobile Phones
mBanking
mBanking usluga je dostupna samo za fizička lica.
ili ili
Spinning wheel animation

Loading