Prestanak važenja zastoja u otplati obaveza za korisnike UniCredit Banke u skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (Službeni glasnik RS broj 33/2020)

Poštovani klijenti i klijentkinje,

Obaveštavamo vas da, u skladu s Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (u daljem tekstu: Odluka), zastoj u otplati obaveza (u daljem tekstu: moratorijum) prestaje da važi 30. juna 2020. godine. Podsećamo vas da je moratorijum bio primenjen direktnom implementacijom predmetne Odluke, osim u slučajevima kada su se korisnici obratili banci sa zahtevom za izuzeće iz primene.

Svi klijenti koji su imali zastoj u otplati obaveza, počev od 1. jula, nastavljaju da otplaćuju svoje obaveze ugovorenom dinamikom, u zavisnosti od datuma dospeća obaveza shodno važećem planu otplate pre primene moratorijuma.

UniCredit Banka (u daljem tekstu: Banka) će nove planove otplate kredita dostaviti klijentima, na čije je kreditne obaveze moratorijum bio primenjen, po prestanku primene istog, odnosno nakon 30. juna 2020. godine, bez dodatnih troškova.

U nastavku možete pronaći više informacija sa primerima po pojedinačnim kreditnim proizvodima na koje je moratorijum bio primenjen, radi boljeg sagledavanja efekata istog i obaveza po isteku primene moratorijuma.

Informacije za korisnike fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike:

KREDITI

U skladu sa odredbama Odluke, radi adekvatne primene iste shodno pojašnjenjima datim od strane Narodne banke Srbije, Banka će po isteku perioda moratorijuma izvršiti pripis obračunate redovne (ugovorene) kamate za period moratorijuma, glavnici (glavnom dugu) i ravnomerno rasporediti na preostali period otplate kredita, uz produženje roka otplate za broj meseci koji odgovara broju anuiteta na koje je moratorijum i primenjen. Ovo je osnovni model koji će, u skladu sa Odlukom, biti automatski primenjen na sve obaveze tokom trajanja moratorijuma. Napominjemo da će odmah po isteku moratorijuma biti naplaćene ugovorene naknade koje su dospevale na naplatu tokom perioda trajanja istog.

Primer:

 • Ukoliko je klijent prema planu otplate imao dospeće anuiteta 05. u mesecu, prva obaveza nakon moratorijuma dospeva na naplatu 05.jula 2020. godine
 • Za klijente koji su se izjasnili za raniju primenu moratorijuma, odnosno pre 31.3.2020. godine, moratorijumom mogu biti obuhvaćena četiri anuiteta, ako je u periodu pre nastupanja moratorijuma bilo predviđeno dospeće anuiteta, shodno čemu će rok otplate biti produžen za četiri meseca. Na primer, ako je klijent prema inicijalnom planu otplate imao dospeće obaveza 30. marta, a izjasnio se za raniju primenu moratorijuma, prva obaveza nakon isteka moratorijuma dospeva na naplatu 30. jula 2020. godine, a rok otplate kredita će biti produžen za 4 meseca. Ista situacija se može javiti kod klijenata za čije kreditne plasmane obaveze dospevaju na naplatu poslednjeg dana u mesecu, pa se datum dospeća poklopio sa datumom početka/ kraja perioda trajanja moratorijuma
 • Za klijente koji su tokom perioda trajanja moratorijuma promenili stav i opredelili se da inicijalno prihvaćeni moratorijum odbiju u nekom trenutku ili naknadno traže primenu moratorijuma koji su inicijalno odbili, može se desiti da broj anuiteta, obuhvaćen moratorijumom, bude manji od tri, shodno čemu će samo iznos anuiteta obuhvaćenih moratorijumom biti raspoređen na ostatak otplate, odnosno period otplate će biti produžen za broj meseci koji odgovara tom broju anuiteta

Neplaćene obaveze po kreditima koje su dospele na naplatu pre 21.03.2020. godine, a koje nisu naplaćivane tokom trajanja moratorijuma shodno odredbama Odluke, dospevaju u celosti na naplatu odmah po prestanku trajanja moratorijuma i neće biti pripisane glavnici duga, niti će se vršiti raspoređivanje ovih obaveza na preostali period otplate. Korisnici koji imaju ovaj vid dugovanja treba da imaju u vidu da se po prestanku trajanja moratorijuma nastavlja evidencija docnje u otplati obaveza, kao i da Banka ponovo uvodi obračun zatezne kamate na sve dospele obaveze, a koji obračun je bio obustavljen tokom trajanja primene moratorijuma.

U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, klijenti imaju mogućnost i da obaveze obuhvaćene moratorijumom izmire delimično ili u celosti i to:

 • Sve anuitete (glavnica i kamata) koji nisu naplaćeni tokom trajanja moratorijuma, bez produženja inicijalnog perioda otplate kredita
 • Samo deo anuiteta koji nisu naplaćeni tokom moratorijuma koji se odnosi na redovnu kamatu uz produženje perioda otplate kredita za broj meseci koji odgovara broju anuiteta na koje je moratorijum i primenjen

Ukoliko se klijent opredeli za jednu od dve ponuđene opcije, odnosno ne prihvati osnovni model predviđen Odlukom, neophodno je da o tome pisanim putem obavesti UniCredit Banku, do 02.07.2020. godine, do kraja poslovnog dana, tako što će popuniti Zahtev, izabrati jednu od dve ponuđene opcije, potpisati ga (za preduzetnike neophodno je da Zahtev bude potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom, ukoliko klijent u poslovanju sa Bankom koristi pečat) i skeniranu verziju pošalje na sledeću mejl adresu: zastojuotplati@unicreditgroup.rs. Pored toga, Zahtev klijent može podneti i u bilo kojoj ekspozituri Banke. Po isteku navedenog roka, Banka će sprovesti pripis i raspoređivanje obaveza obuhvaćenih moratorijumom na preostali period otplate na način kako je to prethodno pojašnjeno, pri čemu će klijentima biti ostavljena opcija da se opredele za jednu od dve navedene mogućnosti najkasnije do 15.8.2020. godine i na taj način otplate u celosti obaveze obuhvaćene moratorijumom ili deo obaveze koji se odnosi na redovnu kamatu i time umanje glavnicu duga po kreditu u tom trenutku i obezbede vraćanje perioda otplate na inicijalno ugovoreni.

DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA

Za klijente koji su prihvatili moratorijum, a tokom perioda trajanja istog je istekao ugovor na osnovu koga je odobreno dozvoljeno prekoračenje , Banka je produžila period raspoloživosti dozvoljenog prekoračenja do 30.09.2020.godine. Preporuka za ove klijente je da se po prestanku moratorijuma, u što kraćem roku, obrate Banci sa novim zahtevima za odobrenje dozvoljenog prekoračenja u cilju zaključenja novih ugovora u tom smislu, odnosno da se obrate Banci sa zahtevom za ukidanje dozvoljenog prekoračenja, ukoliko proizvod ne žele dalje da koriste i nije im potrebna olakšica u vidu produženog perioda raspoloživosti.

KREDITNE KARTICE

Svim korisnicima kreditnih kartica Banke, koji su prihvatili moratorijum, nakon isteka istog biće dostavljen novi obračun (izvod po računu kreditne kartice), koji obuhvata period moratorijuma, sa datumom dospeća i iznosom dospelih obaveza.

Datum prestanka moratorijuma u otplati dugovanja po kreditnim platnim karticama je 30. jun 2020. godine, što je ujedno i datum završetka obračunskog perioda, nakon čega će Banka izvršiti obračun obaveza shodno primeni moratorijuma i poslati izvode klijentima u rokovima koji su utvrđeni ugovorom. Za DinaCard i Mastercard kreditne kartice obračun obaveza nastalih pre moratorijuma i u toku moratorijuma će biti izvršen nakon prestanka moratorijuma, pri čemu će datum dospeća obaveza biti 16. jul 2020. godine.

Iznos dospele obaveze za uplatu koji će biti iskazan na izvodu, a koji obuhvata ceo period primene moratorijuma, podrazumeva sledeće:

 • 5% nedospelog revolving duga
 • ugovorene naknade koje nisu naplaćivane tokom moratorijuma
 •  Iznos obračunate redovne kamate iz perioda moratorijuma koji će Banka, u cilju ublažavanja negativnih finansijskih efekata po završetku moratorijuma, pripisati glavnom dugu po ratama i ravnomerno rasporediti na sledećih 20 meseci za dalju otplatu
 • Iznos neizmirenog dugovanja dospelog pre uvođenja moratorijuma, ukoliko postoji
 • Za transakcije plaćanja na rate, pojedinačne rate koje bi inače dospele tokom perioda moratorijuma, odložene su tako da prva rata čije je dospeće bilo tokom trajanja moratorijuma, dospeva za plaćanje po njegovom isteku (16.jula 2020. godine), a zatim i ostale rate, po jedna rata svakog narednog meseca

U cilju dodatnog pojašnjenja, pomeranje dospeća rata prikazano je u primeru koji sledi:

Dospeća rata u toku
moratorijuma
Novi datum dospeća rata
nakon isteka moratorijuma
15.04.2020. godine 16.07.2020. godine
19.05.2020.godine 18.08.2020. godine
17.06.2020. godine 16.09.2020. godine


Ukoliko je klijent prihvatio moratorijum, a struktura duga je takva da postoje samo obaveze po transakcijama podeljenim na rate, eventualnim uplatama izvršenim u toku perioda moratorijuma umanjeno je nedospelo dugovanje u ovom segmentu, a dospeće rata će biti saglasno gore navedenom primeru.

Skrećemo pažnju klijentima da će privremeno obustavljena naplata obaveza po kreditnim karticama direktnim zaduženjem tekućih računa ili računa za otplatu ovih obaveza tokom trajanja moratorijuma biti ponovo aktivirana za sve klijente gde je takva opcija ugovorena, shodno čemu će biti primenjena na obaveze koje dospevaju na naplatu počev od 16. jula 2020. godine, te je neophodno da klijenti obezbede dovoljno sredstva na svojim računima za naplatu.

Uzimajući u obzir preporuke Narodne banke Srbije koje se odnose na mogućnost jednokratne otplate obaveza obuhvaćenih moratorijumom, korisnici kreditnih kartica koji žele da izmire svoje obaveze po osnovu redovne kamate obračunate tokom moratorijuma u celosti, mogu se obratiti Banci sa Zahtevom u tom smislu, po dobijanju izvoda za kreditnu karticu. Ispravno popunjen i potpisan Zahtev (za preduzetnike neophodno je da Zahtev bude potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom, ukoliko klijent u poslovanju sa Bankom koristi pečat) u skeniranoj verziji klijent može da pošalje na sledeću mejl adresu: zastojuotplati@unicreditgroup.rs. Pored toga, Zahtev klijent može podneti i u bilo kojoj ekspozituri Banke najkasnije do 27.7.2020. godine. U slučaju da se klijent opredeli za ovakvu opciju, a kako će dospeće prve rate redovne kamate po kreditnim karticama biti obuhvaćeno Izvodom koji se odnosi na period moratorijuma, iznos preostale kamate biće prikazan u celosti kao dospelo potraživanje u izvodu za naredni obračunski period koji će klijenti dobiti početkom avgusta 2020. godine.

Informacije za korisnike privredna društva

KREDITI

U skladu sa odredbama Odluke, radi adekvatne primene iste shodno pojašnjenjima datim od strane Narodne banke Srbije, Banka će po isteku perioda moratorijuma, kod kreditnih obaveza sa anuitetnom otplatom, izvršiti pripis obračunate redovne (ugovorene) kamate za period moratorijuma glavnici (glavnom dugu) i ravnomerno je rasporediti na preostali period otplate kredita, uz produženje roka otplate za broj meseci koji odgovara broju anuiteta na koje je moratorijum i primenjen. Ovo je osnovni model koji će, u skladu sa Odlukom, biti automatski primenjen na sve obaveze tokom trajanja moratorijuma. Zastojem u otplati su, izuzev u slučaju kada su to klijenti odbili, obuhvaćene sve nedospele, neplaćene obaveze po glavnici kredita koje su prema ugovorenoj otplati trebalo da dospeju na naplatu počevši od 31. marta 2020. godine (uključujući i obaveze klijenata koji su iskoristili pravo na raniju primenu moratorijuma u periodu od 21.03.do 31.03.2020. godine), kao i pripadajuća ugovorena kamata obračunata za period moratorijuma. Primer:

 • ukoliko je dospeće obaveze po kreditu prema otplatnom planu predviđeno 2. u mesecu, po prestanku moratorijuma dospeće obaveza će biti po inicijalnom planu 02.07.2020. godine

Za kredite/obaveze sa ugovorenom jednokratnom (ili “bullet”) i “balloon” otplatom, odnosno za tranše/rate koje su dospevale u toku trajanja moratorijuma, period dospeća obaveza je pomeren na 30.09.2020. godine.

U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, klijenti imaju mogućnost i da obaveze obuhvaćene moratorijumom izmire delimično ili u celosti i to:

 • Sve obaveze koje su dospevale na naplatu tokom trajanja moratorijuma, uključujući glavnicu i kamatu, bez produženja inicijalnog perioda otplate kredita
 • Samo deo obaveza koje nisu naplaćene tokom moratorijuma koji se odnosi na redovnu kamatu uz produženje perioda otplate kredita za broj meseci koliko je kredit bio u moratorijumu

Ukoliko se klijent opredeli za jednu od dve ponuđene opcije, odnosno ne prihvati osnovni model predviđen Odlukom, i pre isteka moratorijuma, neophodno je da o tome pisanim putem obavesti UniCredit Banku, tako što će popuniti Zahtev, izabrati jednu od dve ponuđene opcije, i zahtev, potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom, ukoliko klijent u poslovanju sa Bankom koristi pečat, u skeniranoj verziji ili originalu dostavi nadležnom savetniku u Banci. Banka će po završetku moratorijuma započeti sa procesom pripisa i raspoređivanja obaveza obuhvaćenih moratorijumom na preostali period otplate na način kako je to prethodno pojašnjeno, pri čemu će klijentima biti ostavljena opcija da se opredele za jednu od dve navedene mogućnosti najkasnije do 15.8.2020. godine i na taj način otplate u celosti obaveze obuhvaćene moratorijumom ili deo obaveze koji se odnosi na redovnu kamatu i time umanje glavnicu duga po kreditu u tom trenutku i obezbede vraćanje perioda otplate na inicijalno ugovoreni.

Neplaćene obaveze po kreditima koje su dospele na naplatu pre 21.03.2020. godine, a koje nisu naplaćivane tokom trajanja moratorijuma shodno odredbama Odluke, dospevaju u celosti na naplatu odmah po prestanku trajanja moratorijuma i neće biti pripisane glavnici duga, niti će se vršiti raspoređivanje ovih obaveza na preostali period otplate. Korisnici koji imaju ovaj vid dugovanja treba da imaju u vidu da se po prestanku trajanja moratorijuma nastavlja evidencija docnje u otplati obaveza, kao i da Banka ponovo uvodi obračun zatezne kamate na sve dospele obaveze, a koji obračun je bio obustavljen tokom trajanja primene moratorijuma.

KREDITNE KARTICE

Svim korisnicima kreditnih kartica Banke, koji su prihvatili moratorijum, nakon isteka istog biće dostavljen novi obračun (izvod po računu kreditne kartice), koji obuhvata period moratorijuma, sa datumom i iznosom dospeća obaveza.

Datum prestanka moratorijuma u otplati dugovanja po kreditnim platnim karticama je 30. jun 2020. godine, što je ujedno i datum završetka obračunskog perioda, nakon čega će Banka izvršiti obračun obaveza shodno primeni moratorijuma i poslati izvode klijentima u rokovima koji su utvrđeni ugovorom. Za Mastercard kreditne kartice obračun obaveza nastalih pre moratorijuma i u toku moratorijuma će biti izvršen nakon prestanka moratorijuma, pri čemu će datum dospeća obaveza biti 16. jul 2020. godine. Iznos dospele obaveze za uplatu, koji će biti iskazan na izvodu, a koji obuhvata ceo period primene moratorijuma, podrazumeva sledeće:

 • 10% nedospelog duga
 • ugovorene naknade koje nisu naplaćivane tokom moratorijuma
 • Iznos obračunate redovne kamate iz perioda moratorijuma koji će Banka, u cilju ublažavanja negativnih finansijskih efekata po završetku moratorijuma, pripisati glavnom dugu i ravnomerno rasporediti na sledećih 10 meseci za dalju otplatu
 • Iznos neizmirenog dugovanja dospelog pre uvođenja moratorijuma, ukoliko postoji

Skrećemo pažnju klijentima, da će privremeno obustavljena naplata obaveza po kreditnim karticama, direktnim zaduženjem tekućih računa ili računa za otplatu ovih obaveza, tokom trajanja moratorijuma, biti ponovo aktivirana za sve klijente gde je takva opcija ugovorena, shodno čemu će biti primenjena na obaveze koje dospevaju na naplatu počev od 16. jula 2020. godine, te je neophodno klijenti obezbede dovoljno sredstva na svojim računima za naplatu.

Uzimajući u obzir preporuke Narodne banke Srbije koje se odnose na mogućnost jednokratne otplate obaveza obuhvaćenih moratorijumom, korisnici kreditnih kartica koji žele da izmire svoje obaveze po osnovu redovne kamate obračunate tokom moratorijuma u celosti, mogu se obratiti Banci sa Zahtevom u tom smislu, po dobijanju izvoda za kreditnu karticu. Ispravno popunjen i potpisan Zahtev od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom, ukoliko klijent u poslovanju sa bankom koristi pečat, može se dostaviti nadležnom savetniku u Banci najkasnije do 27.7.2020. godine. U slučaju da se klijent opredeli za ovakvu opciju, a kako će dospeće prve rate redovne kamate po kreditnim karticama biti obuhvaćeno izvodom koji se odnosi na period moratorijuma, iznos preostale kamate biće prikazan u celosti kao dospelo potraživanje u izvodu za naredni obračunski period koji će klijenti dobiti početkom avgusta 2020. godine.

DOKUMENTARNO POSLOVANJE (GARANCIJE, AKREDITIVI I SLIČNO)

Za klijente, korisnike proizvoda po garancijskim i dokumentarnim poslovima, koji proizvodi su bili obuhvaćeni moratorijumom, pri čemu se naknade po ovim poslovima naplaćuju putem automatske naplate, ističemo da će ista biti ponovo aktivirana i sve buduće naknade i troškovi po ovim poslovima biće naplaćivani na navedeni način. Naplata naknada koje nisu naplaćene tokom primene moratorijuma će se izvršiti jednokratno počevši od 01.07.2020. godine.

DOZVOLJENO PREKORAČENJE

Za klijente koji su prihvatili moratorijum, a tokom perioda trajanja istog je istekao ugovor na osnovu koga je odobreno dozvoljeno prekoračenje, Banka je produžila period raspoloživosti dozvoljenog prekoračenja do 30.09.2020.godine. Preporuka za ove klijente je da se po prestanku moratorijuma u što kraćem roku obrate Banci sa novim zahtevima za odobrenje dozvoljenog prekoračenja u cilju zaključenja novih ugovora u tom smislu, odnosno da se obrate Banci sa zahtevom za ukidanje dozvoljenog prekoračenja, ukoliko proizvod ne žele dalje da koriste i nije im potrebna olakšica u vidu produženog perioda raspoloživosti.

VIŠENAMENSKE LINIJE:

Za klijente koju su sa Bankom imali ugovorene višenamenske linije, period raspoloživosti koji je dospevao tokom perioda moratorijuma, je produžen do 30.09.2020. godine.

FAKTORING

Za klijente koju su sa Bankom imali ugovorene linije za faktoring, period raspoloživosti je produžen do 30.09.2020. godine.

Vaša UniCredit Banka