Poštovani klijenti i klijentkinje,
 

Obaveštavamo Vas da je, u skladu s Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije Kovid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, zastoj u otplati kreditnih obaveza (u daljem tekstu: Odluka) prestao da važi 30. septembra 2020. godine. Podsećamo Vas da je moratorijum bio primenjen direktnom implementacijom predmetne Odluke, u periodu od 1. avgusta 2020. godine, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, osim u slučajevima kada su se korisnici obratili banci sa zahtevom za izuzeće iz primene ili pravovremenom otplatom obaveze tokom moratorijuma ispunili preduslov za izuzeće shodno odredbama Odluke.

Svi klijenti koji su imali zastoj u otplati obaveza, počev od 1.oktobra 2020.godine, nastavljaju da otplaćuju svoje obaveze ugovorenom dinamikom. UniCredit Banka (u daljem tekstu: Banka) će nove planove otplate kredita dostaviti klijentima, na čije je kreditne obaveze moratorijum bio primenjen, po prestanku primene istog, odnosno nakon 30. septembra 2020. godine, bez dodatnih troškova. 
 

FIZIČKA LICA

KREDITI

U skladu sa odredbama Odluke, Banka će po isteku perioda moratorijuma iznos obračunate redovne (ugovorene) kamate za period moratorijuma ravnomerno rasporediti na preostali period otplate kredita, uz produženje roka otplate  za broj meseci koji odgovara broju anuiteta na koje je moratorijum i primenjen. Napominjemo da će odmah po isteku moratorijuma biti naplaćene ugovorene naknade koje su dospevale na naplatu tokom perioda trajanja istog, kao i dospele obaveze pre jula 2020. godine, s obzirom da se shodno Odluci i dospela, neplaćena redovna kamata iz julske obaveze takođe raspoređuje na preostali period otplate.

Primer:

 • Ukoliko  je klijent prema planu otplate imao dospeće anuiteta 05. u mesecu, prva obaveza nakon moratorijuma dospeva na naplatu 05. oktobra 2020. godine;
 • Za klijente koji su tokom perioda trajanja moratorijuma promenili stav i opredelili se da inicijalno prihvaćeni moratorijum odbiju u nekom trenutku ili naknadno traže primenu moratorijuma koji su inicijalno odbili, može se desiti da broj anuiteta, obuhvaćen moratorijumom, bude manji od dva, shodno čemu će samo iznos anuiteta obuhvaćenih moratorijumom biti raspoređen na ostatak otplate, odnosno period otplate će biti produžen za broj meseci koji odgovara tom broju anuiteta.

Po prestanku trajanja moratorijuma nastavlja se evidencija docnje u otplati obaveza.

Klijenti imaju mogućnost i da obaveze obuhvaćene moratorijumom izmire delimično ili u celosti i to:

 • Sve anuitete (glavnica i kamata) koji nisu naplaćeni tokom trajanja moratorijuma, bez produženja inicijalnog perioda otplate kredita
 • Samo deo anuiteta koji nisu naplaćeni tokom moratorijuma koji se odnosi na redovnu kamatu uz produženje perioda otplate kredita za broj meseci koji odgovara broju anuiteta na koje je moratorijum i primenjen.

Ukoliko se klijent opredeli za jednu od dve ponuđene opcije, neophodno je da o tome pisanim putem obavesti UniCredit Banku, do 26.10.2020. godine, do kraja poslovnog dana, tako što će popuniti Zahtev, izabrati jednu od dve ponuđene opcije, potpisati ga (za preduzetnike neophodno je da Zahtev bude potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom, ukoliko klijent u poslovanju sa Bankom koristi pečat) i skeniranu verziju pošalje na sledeću mejl adresu: zastojuotplati@unicreditgroup.rs. Pored toga, Zahtev klijent može podneti i u bilo kojoj ekspozituri Banke.

DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA

Za klijente koji su prihvatili moratorijum, a tokom perioda trajanja istog je istekao ugovor na osnovu koga je odobreno dozvoljeno prekoračenje, Banka je produžila period raspoloživosti dozvoljenog prekoračenja za period trajanja moratorijuma. Preporuka za klijente kojima je tokom trajanja moratorijuma istekao ugovor na osnovu koga je odobreno dozvoljeno prekoračenje je da se po prestanku moratorijuma, u što kraćem roku, obrate Banci sa novim zahtevima za odobrenje dozvoljenog prekoračenja u cilju zaključenja novih ugovora.

Obračunata, ugovorena redovna kamata na sredstva dozvoljenog prekoračenja u korišćenju tokom trajanja moratorijuma biće ravnomerno raspoređena na preostali period otplate, tako što će ugovorenom dinamikom dospeća kamate (mesečno ili kvartalno) biti naplaćivan i srazmeran deo obračunate redovne kamate tokom trajanja moratorijuma do isteka perioda korišćenja dozvoljenog prekoračenja.
 

KREDITNE KARTICE

Svim korisnicima kreditnih kartica Banke, koji su prihvatili moratorijum, nakon isteka istog biće dostavljen novi obračun (izvod po računu kreditne kartice), koji obuhvata period moratorijuma, sa datumom dospeća i iznosom dospelih obaveza.

Datum prestanka moratorijuma u otplati dugovanja po kreditnim platnim karticama je 30. septembar 2020. godine, što je ujedno i datum završetka obračunskog perioda, nakon čega će Banka izvršiti obračun obaveza shodno primeni moratorijuma i poslati izvode klijentima u rokovima koji su utvrđeni ugovorom. Za DinaCard i Mastercard kreditne kartice obračun obaveza nastalih pre moratorijuma i u toku moratorijuma će biti izvršen nakon prestanka moratorijuma, pri čemu će datum dospeća obaveza biti 20.oktobar 2020.godine.

Iznos dospele obaveze za uplatu koji će biti iskazan na izvodu, a koji obuhvata ceo period primene moratorijuma  podrazumeva sledeće:

 • 5% nedospelog revolving duga
 • Iznos obračunate redovne kamate iz perioda ovog moratorijuma  koji će Banka, u cilju ublažavanja negativnih finansijskih efekata po završetku moratorijuma,  ravnomerno rasporediti na sledeća 2 meseca za dalju otplatu;
 • Iznos rate obračunate i raspoređene redovne kamate iz perioda moratorijuma koji je trajao u periodu od aprila do juna 2020. godine;
 • Iznos neizmirenog dugovanja dospelog pre uvođenja moratorijuma, ukoliko postoji.
 • Za transakcije plaćanja na rate, pojedinačne rate koje bi inače dospele tokom perioda moratorijuma, odložene su tako da rata čije je dospeće bilo tokom trajanja moratorijuma, dospeva za plaćanje po njegovom isteku (20. oktobra 2020. godine), a zatim i ostale rate, po jedna rata svakog narednog meseca

U cilju dodatnog pojašnjenja, pomeranje dospeća rata prikazano je u primeru koji sledi:

Dospeća rata u toku moratorijuma

Novi datum dospeća rata nakon isteka moratorijuma

18.08.2020. godine

20.10.2020. godine

16.09.2020.godine

17.11.2020. godine

Ukoliko je klijent prihvatio moratorijum, a struktura duga je takva da postoje samo obaveze po transakcijama podeljenim na rate, eventualnim uplatama izvršenim u toku perioda moratorijuma umanjeno je nedospelo dugovanje u ovom segmentu, a dospeće rata će biti saglasno gore navedenom primeru.

Skrećemo pažnju klijentima da će privremeno obustavljena naplata obaveza po kreditnim karticama direktnim zaduženjem tekućih računa ili računa za otplatu ovih obaveza tokom trajanja moratorijuma biti ponovo aktivirana za sve klijente gde je takva opcija ugovorena, shodno čemu će biti primenjena na obaveze koje dospevaju na naplatu  počev od  20. oktobra jula 2020. godine, te je neophodno da klijenti  obezbede dovoljno sredstva na svojim računima za naplatu.
 

PRAVNA LICA

KREDITI

U skladu sa odredbama Odluke, Banka će po isteku perioda moratorijuma iznos obračunate redovne (ugovorene) kamate za period moratorijuma ravnomerno rasporediti na preostali period otplate kredita, uz produženje roka otplate  za broj meseci koji odgovara broju otplata na koje je moratorijum i primenjen. Napominjemo da će odmah po isteku moratorijuma biti naplaćene ugovorene naknade koje su dospevale na naplatu tokom perioda trajanja istog, kao i dospele obaveze pre jula 2020. godine, s obzirom da se shodno Odluci i dospela, neplaćena redovna kamata iz julske obaveze takođe raspoređuje na preostali period otplate.

Primer:

Ukoliko je dospeće obaveze po kreditu prema otplatnom planu predviđeno 2. u mesecu, po prestanku moratorijuma dospeće obaveza će biti po inicijalnom planu 02.10.2020. godine

Za kredite/obaveze sa ugovorenom jednokratnom (ili “bullet”) i “balloon” otplatom, odnosno za tranše/rate koje su dospevale u toku trajanja moratorijuma, period dospeća obaveza je pomeren za dva meseca od datuma dospeća u toku moratorijuma.

U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, klijenti imaju mogućnost i da obaveze obuhvaćene moratorijumom izmire delimično ili u celosti i to:

 • Sve obaveze koje su dospevale na naplatu tokom trajanja moratorijuma, uključujući glavnicu i kamatu, bez produženja inicijalnog perioda otplate kredita
 • Samo deo obaveza koje nisu naplaćene tokom moratorijuma koji se odnosi na redovnu kamatu uz produženje perioda otplate kredita za broj meseci koliko je kredit bio u moratorijumu

Ukoliko se klijent opredeli za jednu od dve ponuđene opcije i pre isteka moratorijuma, neophodno je da o tome pisanim putem obavesti UniCredit Banku, tako što će popuniti Zahtev, izabrati jednu od dve ponuđene opcije, i zahtev, potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom, ukoliko klijent u poslovanju sa Bankom koristi pečat, u skeniranoj verziji ili originalu dostavi nadležnom savetniku u Banci. Banka će po završetku moratorijuma započeti sa procesom raspoređivanja obaveza obuhvaćenih moratorijumom na preostali period otplate na način kako je to prethodno pojašnjeno, pri čemu će klijentima biti ostavljena opcija da se opredele za jednu od dve navedene mogućnosti najkasnije do 26.10.2020. godine i na taj način otplate u celosti obaveze obuhvaćene moratorijumom ili deo obaveze koji se odnosi na redovnu kamatu i time umanje glavnicu duga po kreditu u tom trenutku i obezbede vraćanje perioda otplate na inicijalno ugovoreni.
 

KREDITNE KARTICE

Svim korisnicima kreditnih kartica Banke, koji su prihvatili moratorijum, nakon isteka istog biće dostavljen novi obračun (izvod po računu kreditne kartice), koji obuhvata period moratorijuma, sa datumom i iznosom dospeća obaveza.

Datum prestanka moratorijuma u otplati dugovanja po kreditnim platnim karticama je 30. septembar 2020. godine, što je ujedno i datum završetka obračunskog perioda, nakon čega će Banka izvršiti obračun obaveza shodno primeni moratorijuma i poslati izvode klijentima u rokovima koji su utvrđeni ugovorom. Za Mastercard kreditne kartice obračun obaveza nastalih pre moratorijuma i u toku moratorijuma će biti izvršen nakon prestanka moratorijuma, pri čemu će datum dospeća obaveza  biti 20. oktobar 2020. godine.

Iznos dospele obaveze za uplatu, koji će biti iskazan na izvodu, a koji obuhvata period primene moratorijuma, podrazumeva sledeće:

 • 10% nedospelog duga
 • Iznos rate obračunate i raspoređene redovne kamate iz perioda moratorijuma koji je trajao u periodu od aprila do juna 2020. godine;
 • Iznos obračunate redovne kamate iz perioda ovog moratorijuma  koji će Banka, u cilju ublažavanja negativnih finansijskih efekata po završetku moratorijuma,  ravnomerno rasporediti na sledeća 2 meseca za dalju otplatu;
 • Iznos neizmirenog dugovanja dospelog pre uvođenja moratorijuma, ukoliko postoji.
 • Za transakcije plaćanja na rate, pojedinačne rate koje bi inače dospele tokom perioda moratorijuma, odložene su tako da rata čije je dospeće bilo tokom trajanja moratorijuma, dospeva za plaćanje po njegovom isteku (20. oktobra 2020. godine), a zatim i ostale rate, po jedna rata svakog narednog meseca
 • Iznos neizmirenog dugovanja dospelog pre uvođenja moratorijuma, ukoliko postoji.

Skrećemo pažnju klijentima, da će privremeno obustavljena naplata obaveza po kreditnim karticama, direktnim zaduženjem tekućih računa ili računa za otplatu ovih obaveza, tokom trajanja moratorijuma, biti ponovo aktivirana za sve klijente gde je takva opcija ugovorena, shodno čemu će biti primenjena na obaveze koje dospevaju na naplatu počev od 20. oktobra 2020. godine, te je neophodno da klijenti  obezbede dovoljno sredstva na svojim računima za naplatu.
 

DOKUMENTARNO POSLOVANJE (GARANCIJE, AKREDITIVI I SLIČNO)

Za klijente, korisnike proizvoda po garancijskim i dokumentarnim poslovima, koji proizvodi su bili obuhvaćeni moratorijumom,  pri čemu se naknade po  ovim poslovima  naplaćuju putem automatske naplate, ističemo da će ista biti  ponovo aktivirana i sve buduće naknade i troškovi po ovim poslovima biće naplaćivani na navedeni način. Naplata naknada koje nisu naplaćene tokom primene moratorijuma će se izvršiti jednokratno počevši od 01.10.2020. godine.
 

DOZVOLJENO PREKORAČENJE 

Za klijente koji su prihvatili moratorijum,  a tokom perioda trajanja istog je istekao ugovor na osnovu koga je odobreno dozvoljeno prekoračenje, Banka je produžila period raspoloživosti dozvoljenog prekoračenja za period trajanja moratorijuma dva meseca od datuma isteka dozvoljenog prekoračenja. Obračunata, ugovorena redovna kamata na sredstva dozvoljenog prekoračenja u korišćenju tokom trajanja moratorijuma biće ravnomerno raspoređena na preostali period otplate, tako što će ugovorenom dinamikom dospeća kamate biti naplaćivan i srazmeran deo obračunate redovne kamate tokom trajanja moratorijuma do isteka perioda korišćenja dozvoljenog prekoračenja.
 

VIŠENAMENSKE LINIJE

Za klijente koju su sa Bankom imali ugovorene višenamenske linije, period raspoloživosti koji je dospevao tokom perioda moratorijuma, je produžen za dva meseca od datuma dospeća.
 

FAKTORING

Za klijente koju su sa Bankom imali ugovorene linije za faktoring, period raspoloživosti i dospeće rata koje su dospevale u toku perioda moratorijuma su produženi za dva meseca od datuma inicijalnog isteka u toku moratorijuma.

ZAHTEV ZA ALTERNATIVNE MODELE IZMIRENJA OBAVEZA IZ MORATORIJUMA 2 PDF 103 kB Download